Beleidsnieuws rond eet- en gewichtsproblemen

Beleidsnieuws m.b.t. eet- en gewichtsproblemen

Afgelopen maanden is de Vlaamse regering terug opgestart. Dhr. Wouter Beke volgt sinds 2/10/2019 minister Vandeurzen op als minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Zijn kabinet krijgt stilaan vorm.

Het thema ‘Eet- en gewichtsproblemen’ wordt op Vlaams niveau door drie teams binnen het agentschap ‘zorg en gezondheid’ behartigd: Het team preventie, het team eerstelijn, en het team gespecialiseerde zorg. Het Kenniscentrum Eetexpert fungeert als partnerorganisatie voor dit thema in een systematische samenwerking met de drie teams via een beheersovereenkomst tot eind 2023.

Opvolging van beleidsnieuws doen we apart voor de drie thema’s:

 • Het beleid rond ‘Preventie’ zet verder in op het concretiseren van de afgesproken gezondheidsdoelstellingen in de verschillende leefcontexten van burgers: gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt zijn settings waar men nu acties uitwerkt die gezonde leefstijl stimuleren. Themagerichte werkgroepen op Vlaams niveau zijn aan het werk als beleidsantenne. Rond eet- en gewichtsproblemen vult onze adviesraad die opdracht in voor de Vlaamse overheid, maar ook de werkgroep voeding is terug in opstart. Rond geestelijke gezondheidsbevordering is men een nieuw kader aan het uitwerken als kapstok voor allerlei verdere acties.
 • Het beleid rond de ‘Eerstelijn’ concretiseert de reorganisatie van de eerstelijn zoals afgesproken binnen het eerstelijnsdecreet van 26/04/2019. Dit gebeurt met veel nieuwigheden in 8 projecten: 
  • De 60 eerstelijnszones zijn dit najaar opgestart en op 01/07/2020 zullen de zorgraden officieel erken zijn.
  • Er worden 14 regionale zorgzones uitgebouwd. In december 2019 starten hierrond 4 pilootprojecten op. De selectie wordt eerstdaags bekend gemaakt.
  • Het Vlaams Instituut voor de Eerstelijn (VIVEL) is ondertussen ook operationeel.
  • Er wordt dit najaar gewerkt aan meer ondersteuning en zorgcapaciteit in de eerstelijnspraktijken.
  • Een projectgroep buigt zich over een nieuw vergoedbaar model voor zorgcoördinatie en casemanagement.
  • Het geïntegreerd breed onthaal is opgestart in alle regio’s.
  • Er wordt gewerkt aan het integreren van mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg.
  • En Welzijn en Gezondheid werken aan verdere concrete samenwerking.
 • Het beleid rond ‘gespecialiseerde zorg’ zit sinds de recente staatshervorming sterk op beide niveaus. Vlaams en Federaal beleid zijn in overleg: De reorganisatie in de eerstelijn en de reorganisaties in de GGZ-netwerken en in de ziekenhuisnetwerken worden op elkaar afgestemd. Ook voor het thema ‘eet- en gewichtsproblemen’ zijn beide reorganisaties belangrijk. De GGZ-netwerken zetten in op ‘vroegdetectie en -interventie van eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren’ en de netwerken geven ook nieuwe mogelijkheden tot aanklampend werken. Binnen de ziekenhuisnetwerken is er afstemming bezig rond organisatie van de gespecialiseerde zorg: Men denkt na over trajecten in de behandeling van obesitas, en in het kader van de reconversie van bedden denkt men na over ander aanbod voor behandeling van complexe eetstoornissen.

Heel wat vernieuwing in de zorgorganisatie concretiseert zich. Eetexpert volgt het voor u op. Flankerend zijn we alvast al gestart aan het ontwikkelen van gepaste ondersteuning bij deze vernieuwingen. Op korte termijn wordt gezorgd voor heel wat nieuw materiaal waarmee we de eigen expertise van eerstelijnsmedewerkers in het traject voor eet- en gewichtsproblemen willen invoegen, er komen werkmaterialen voor teams die outreachend werken, en we voorzien aanvullend aanbod voor teams die werken in de (hoog)gespecialiseerde zorg.

Andere beleidsinfo

 • Rapport OECD: De “Organisation for Economic Co-operation and Development” (OECD), een internationale beleidsorganisatie,  publiceerde een rapport rond de sociaal-economische gevolgen van overgewicht en obesitas in 52 landen, waaronder de landen van de Europese Unie. Het rapport geeft beleidsadvies, én besteedt in het hoofdstuk rond kinderen aandacht aan de impact van stigmatisering. Meer info
 • De Vlaamse overheid breidt de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp sterk uit onder de noemer ‘één gezin – één plan’. Alle info vind je op de website.

Meer nieuws

 • Corona dossier Eetexpert

  Als Vlaams kenniscentrum ondersteunt Eetexpert hulpverleners die met eet- en gewichtsproblemen werken, ook in deze coronacrisis.

  We vullen deze pagina aan met updates ter ondersteuning.

 • Eetstoornis in Corona tijden

  Bij wie kan je terecht? Hoe zal jouw therapie of behandeling eruit zien de komende tijd? Onzekerheid en allerlei veranderingen kunnen veel stress geven. Het is oké om je verward, overweldigd, angstig,… te voelen. Coronavirus of niet, je hebt hulp nodig. Verken met ons de mogelijkheden, en maak concrete afspraken.

 • Terugbetaling diëtist

  Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. De behandeling duurt 2 jaar en bestaat uit 10 zittingen.

 • Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

  Naar aanleiding van de reportage van Pano gisteren rond geheime netwerken op sociale media  brengen we graag nog eens de aanbevelingen hierrond onder uw aandacht.

Bekijk al het nieuws