Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring Eetexpert vzw

(Versie 17-05-2018)

Eetexpert vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eetexpert vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eetexpert vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Organisatie: Eetexpert vzw
Postadres: Bergestraat 60, 3220 Holsbeek 
Vestigingsadres: Rondestraat 51, 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 016/84.56.99
E-mail: secretariaat@eetexpert.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Eetexpert vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ontvanger nieuwsbrief: informeren via e-mail over activiteiten en nieuws van de organisatie
 • Abonnee: Nakijken of u abonnee kan worden van Eetexpert als Vlaamse zorgprofessional, informeren via e-mail over activiteiten en nieuws van de organisatie indien toestemming tot nieuwsbrief
 • Verwijzers: verwijshulp bieden aan burgers die in contact komen met eet- en gewichtsproblemen. Dit gebeurt via e-mail en/of telefoon. Abonnees van Eetexpert (Vlaams professionals werkzaam in de zorg) hebben ook toegang tot de gegevens via de verwijstool om zo hun eigen patiënten/cliënten gericht te kunnen doorverwijzen.
 • Deelnemers vorming: Opvolgen inschrijvingen via deelnemerslijst, informeren via e-mail over de vorming waarvoor u zich inschrijft

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Ontvanger nieuwsbrief:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, provincie, organisatie en beroep
 • Abonnees:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, gemeente/stad, Postcode, telefoonnummer, e-mail
  • Studie- en professionele gegevens: basisdiploma, afstudeerjaar, vervolgopleidingen, werksetting, beroep, Vlaamse professional (ja/nee)
 • Verwijzers:
  • Professionele gegevens: naam, voornaam, basisdiploma, erkenningsnummer, praktijk/organisatie, Afdeling, Adres, Stad/gemeente, Postcode, Telefoonnummer, E-mail, Website, Werksetting, leeftijd doelgroep, problematiek doelgroep, Mogelijke begeleidings-/behandelvormen, Werkt u volgens de visie van Eetexpert?
 • Deelnemers vorming:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens: Naam, Voornaam, adres, gemeente/stad, Postcode, Telefoonnummer, e-mailadres, beroep

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT – infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van onze helpdeskfunctie waarbij we verwijshulp bieden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Eetexpert vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We bewaren gegevens niet langer dan 5 jaar. Voor abonnees die abonnee willen blijven van Eetexpert vzw vragen we tijdig om een vernieuwing van de gegevens.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Eetexpert vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt correcties op uw gegevens als abonnee of verwijzer zelf via de website  doorvoeren. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen of via de contactpagina van onze website www.eetexpert.be/contact

Om misbruik te voorkomen vragen wij om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Eetexpert vzw kan zijn privacystatement op elk ogenblik wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 29/08/2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website Eetexpert.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen

De website Eetexpert.be werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij werd ernaar gestreefd om alle informatie zo actueel, correct en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen steeds en zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De gepubliceerde informatie biedt geen vervanging voor advies van of raadpleging bij een professionele hulpverlener.

Eetexpert.be kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.

Doelpubliek

Eetexpert.be is bedoeld voor drie verschillende doelgroepen: professionals, publiek en pers. De verschillende doelgroepen worden hieronder toegelicht:

 • publiek: patiënten, familieleden, betrokkenen, leerkrachten zonder een specifieke rol in de preventie van eet- en gewichtsproblemen op school, studenten
 • professionals:
  • alle Vlaamse hulpverleners en preventiewerkers met een officieel Belgisch bachelor of master diploma in de zorg;
  • leerkrachten met een specifieke rol in de preventie van eet- en gewichtsproblemen op school;
  • beleidsmedewerkers met een specifieke rol in het preventie- of zorgbeleid bij eet- en gewichtsproblemen;
  • onderzoekers en masterproefstudenten die werken rond eet- en gewichtsproblemen;
  • laatstejaarsstudenten in een officiële Belgische bachelor of masteropleiding in de zorg die stage lopen in het domein van eet- en gewichtsproblemen;
 • pers: persmedewerkers van allerlei media 

Online verwijstool

Eetexpert.be inventariseert het Vlaamse zorgaanbod rond eet- en gewichtsproblemen en wil zorgverstrekkers via een online verwijstool helpen bij het zoeken naar gepaste verwijshulp. Zo kunt u in deze verwijstool de door de overheid gesubsidieerde tweede- en derdelijnscentra met een specifieke taak in het zorgaanbod bij eet- en gewichtsproblemen terugvinden (universitaire, psychiatrische en algemene ziekenhuizen, CGG’s,  DAGG’s, …). Ook de private hulp in de tweede en derde lijn werd opgenomen. Deze registratie is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 • de hulpverlener beschikt over één van de volgende Belgische diploma’s in de zorgsector en heeft wanneer relevant het bijhorende erkenningsnummer: master in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding in de psychiatrie, master in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding in de kindergeneeskunde, master in de psychologische of pedagogische wetenschappen, professionele bachelor in de toegepaste psychologie, master in het sociaal werk, professionele bachelor in het sociaal werk, professionele bachelor in de orthopedagogie, master in de ergotherapeutische wetenschappen, professionele bachelor in de ergotherapie, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, professionele bachelor in sport en bewegen, master in de logopedische wetenschappen, professionele bachelor in de logopedie, bachelor in de voedings- en dieetkunde.
 • De hulpverlener beschikt over een ander diploma maar werd op basis van zijn specifieke ervaring/opleiding in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen door Eetexpert.be toch goedgekeurd voor opname op de verwijslijst.  Hij/zij heeft hiervoor een uitzonderingsprocedure aangevraagd via secretariaat@eetexpert.be.
 • De hulpverlener heeft aangegeven specifieke ervaring te hebben in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen binnen zijn/haar discipline.
 • De hulpverlener handelt in overeenstemming met de deontologische code van zijn/haar beroepsgroep.

NB: Eetexpert.be controleert de opgegeven informatie niet op haar juistheid of volledigheid en garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van deze hulpverleners. Eetexpert.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte moeilijkheden of schadegevallen die voortkomen uit het eventuele contact met en behandeling door deze hulpverleners.

NB: Eetexpert.be behoudt zich het recht voor om zonder bericht iedere registratie op de verwijslijst te weigeren of te verwijderen indien deze niet aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet.

Externe informatie

De website Eetexpert.be bevat links naar andere websites die geselecteerd werden op relevantie van de geboden informatie. Eetexpert.be kan echter geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke websites en hun inhoud.

Privacy

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, hun besturingssysteem en browser via dewelke zij toegang hebben tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. De enige uitzondering betreft informatie die door de betrokkene expliciet ter beschikking wordt gesteld aan Eetexpert.be in het kader van verwijslijsten. Om uit dergelijke verwijslijsten geschrapt te worden moet de betrokkene een schriftelijk verzoek richten aan Eetexpert.be die hieraan zo spoedig mogelijk gevolg zal geven.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te verspreiden, mits duidelijke bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld en voor de teksten die van een andere bron dan Eetexpert.be zijn overgenomen.

Eetexpert.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie en hulpmiddelen, met uitzondering van de informatie en hulpmiddelen die van derden zijn overgenomen.