Leren omgaan met emoties 

Een onderliggende oorzaak van veel psychische problemen is het ervaren van negatieve emoties. Wanneer jongeren negatieve emoties ervaren gaan ze vaak op zoek naar manieren om deze emoties niet te moeten voelen of te onderdrukken. Onderdrukken van negatieve emoties werkt op korte termijn, maar op langere termijn zorgt deze dysfunctionele emotieregulatie er net voor dat de jongere “vastloopt”. Bij angst- en depressieve- stemmingsstoornissen is de dysregulatie van de emoties zo duidelijk dat de stoornissen genoemd zijn naar de verstoorde emoties, maar ook bij andere stoornissen (zoals dwanggedrag en eetstoornissen) is de dysregulatie een essentieel kenmerk. Emotieregulatie is het proces waardoor iemand veranderingen brengt in zijn/haar emoties of in de situaties die deze emoties uitlokken [52]. Door in te zetten op emotieregulatie, en daarnaast copingstrategieën en probleemoplossingsvaardigheden, kan een opeenstapeling van stress en het ontstaan van maladaptieve manieren om met negatieve emoties om te gaan, tegengegaan worden. 

Coping verwijst naar de gedragsmatige en cognitieve strategieën die iemand aanwendt om de eisen uitgelokt door een stresserende situatie te baas te kunnen, te verminderen of te tolereren [53]. Copingstrategieën zijn dus de manieren waarop iemand op een probleem reageert en het gedrag dat hieraan gekoppeld is (waarbij emotieregulatie draait om het omgaan met de emotie). Ook hier bestaan effectieve en ineffectieve strategieën om met een probleem om te gaan. Een degelijk repertoire aan copingvaardigheden werkt beschermend tegen socioculturele invloeden, lichaamsontevredenheid en verstoord eetgedrag [54]. Preventieprogramma’s includeren dan ook vaak coping- en emotieregulatievaardigheden [55, 56, 54]. 

De verschillende copingstrategieën (volgens de Utrechtse Coping Lijst [57]) of manieren waarop mensen met een probleem omgaan, zijn: 

Er is niet zo iets als dé beste copingstrategie. Sommige strategieën zijn wenselijker dan anderen. Het is voornamelijk belangrijk dat een jongere meerdere strategieën kan toepassen. Het is bijvoorbeeld niet erg af en toe een probleem te vermijden (zeker niet als het om een klein probleem gaat), maar dit mag niet de enige strategie zijn die gebruikt wordt. Er bestaan enkele strategieën die maladaptief zijn (uit de FEEL-KJ [58]), namelijk: 

In de praktijk kan aan jongeren geleerd worden dat we ons niet altijd ‘happy’ moeten voelen. Dipjes maken deel uit van het leven. Iemand met een goed zelfbeeld kan dipjes bij zichzelf toelaten. Iemand met een onstabieler zelfbeeld zal zichzelf beter voordoen en een masker opzetten, wat hun zelfbeeld nog verder naar beneden haalt. We willen binnen een groep jongeren een sfeer van veiligheid, waarin zich goed voelen maar ook dipjes kunnen geuit worden. Onderzoek toont aan dat jongeren beter met hun moeilijke momenten kunnen omgaan wanneer ze niet vechten tegen hun (negatieve) gevoelens, maar deze erkennen en er actief mee aan de slag gaan (door er bijvoorbeeld over te praten). 

Handvatten [54, 56, 59] 

Referenties 

[53] R. Lazarus en R. Launier, „Stress-related transactions between person and environment,” in Theories of emotions Volume 1 Emotion: Theory, research and experience, New York, Academic Press, 1978, pp. 287-327. 
[54] P. Warschburger, S. Helfert en E. M. Krentz, „POPS: a school-based prevention programme for eating disorders,” Journal of Public Health , vol. 19, pp. 367-376, 2011. 
[55] S. Wilksch, S. Paxton, S. Byrne, S. Austin, S. T. K. D. K. McLean en T. Wade, „Prevention across the spectrum: a randomized controlled trial of three programs to reduce risk factors for both eating disorders and obesity,” Psychological Medicine, vol. 45, pp. 1811-1823, 2015. 
[56] S. M. Wilksch en T. D. Wade, „Life Smart: A pilot study of a school-based program to reduce the risk of both eating disorders and obesity in young adolescent girls and boys,” Journal of Pediatric Psychology , vol. 38, pp. 1021-1029, 2013. 
[57] P. J. G. Schreurs, G. V. D. Willige, J. F. Brosschot, B. Telegen en G. M. H. Graus, Handleiding utrechtse coping lijst UCL (herziene versie), Lisse: Zwets & Zeitlinger, 1993. 
[58] C. Braet, E. Cracco, L. Theuwis, A. Grob en C. Smolenski, Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Handleiding., Amsterdam: Hogrefe, 2013. 
[59] S. M. Wilksch en T. D. Wade, „Reduction of shape and weight concern in young adolescents: A 30-month controlled evaluation of a media literacy program,” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 48, pp. 652-661, 2009.