Datum laatste aanpassing: 26 oktober 2023

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.eetexpert.be. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. 

De website Eetexpert.be werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij werd ernaar gestreefd om alle informatie zo actueel, correct en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen steeds en zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De gepubliceerde informatie biedt geen vervanging voor advies van of raadpleging bij een professionele hulpverlener. 

Eetexpert kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening. 

Doelpubliek 

Eetexpert is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met preventie of zorg rond eet- en gewichtsproblemen. Dit kunnen zorgverstrekkers, patiënten en hun context, beleidsmedewerkers, schoolteams, onderzoekers, laatstejaarsstudenten en pers zijn.  

Vorming inschrijving en annulering

De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen. Dit kan meteen online of met een overschrijving op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656. 

 • Ter plaatse: Inschrijven en kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voor de vorming (bv. vorming op dinsdag betekent de dinsdag voordien om 17u afsluiting van inschrijving via de website)
 • Online: Inschrijven en kosteloos annuleren kan tot 2 werkdagen voor de vorming (bv. vorming op dinsdag betekent de donderdag voordien om 17u afsluiting van inschrijving via de website)

Registreren

Iedere gebruiker kan zich registreren om een persoonlijk profiel aan te maken (Naam en e-mailadres).

Registreren als professional

Vorming, online webinars en supervisiegroepen

Eetexpert biedt vormingen, webinars en supervisiegroepen aan zowel voor brede doelgroepen als voor specifieke doelgroepen. Inschrijvingen voor bepaalde vormingen, webinars of supervisiegroepen staan enkel open voor gebruikers met een specifiek diploma in de zorg en/of ruime ervaring in de praktijk. De voorwaarden voor inschrijving staan telkens duidelijk vermeld bij elke vorming, webinar en supervisiegroep.

Bachelor

 • Voedings- en dieetkunde
 • Verpleegkunde
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Toegepaste psychologie
 • Orthopedagogie
 • Sociaal/maatschappelijk werk
 • Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Sport en beweging

Master

 • Geneeskunde
 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Voedings- en dieetleer
 • Verpleegkunde en vroedkunde
 • Logopedie
 • Ergotherapeutische wetenschappen
 • Sociaal werk
 • Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen

Gebruik van de verwijstool 

Heb je een erkend zorgdiploma en ben je werkzaam in Vlaanderen? Dan kan je registreren als professional door je diploma aan te vullen. Zo kan je de verwijstool voor gespecialiseerde zorg bij eet- en gewichtsproblemen bekijken. 

Eetexpert inventariseert het Vlaamse zorgaanbod rond eet- en gewichtsproblemen en wil zorgverstrekkers via een online verwijstool helpen bij het zoeken naar gepaste verwijshulp.

Zo kan je in deze verwijstool de door de overheid gesubsidieerde tweede- en derdelijnscentra met een specifieke taak in het zorgaanbod bij eet- en gewichtsproblemen terugvinden (universitaire, psychiatrische en algemene ziekenhuizen, CGG’s,  DAGG’s, …). Ook de  private  hulp in de  tweede en derde lijn  werd opgenomen.  

Registratie als verwijzer voor eet- en gewichtsproblemen

Voer je een erkend zorgberoep uit én heb je specifieke ervaring in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen? Maak je aanbod bekend via de verwijstool voor gespecialiseerde zorg bij eet- en gewichtsproblemen. Om als nieuwe verwijzer op de verwijslijst te komen, moet je eerst als abonnee geaccepteerd zijn.

Voorwaarden

Om toegevoegd te worden aan de verwijslijst, moet je eerst als abonnee geaccepteerd zijn.

1. Je hebt specifieke ervaring in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen binnen je zorgberoep.

2. Je beoefent een erkend zorgberoep en hebt hiervoor het vereiste diploma, erkenning en visum indien van toepassing.

 • Diëtist
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch orthopedagoog
 • Kinesitherapeut
 • Arts
 • Psychiater
 • Verpleegkundige
 • Logopedist
 • Ergotherapeut
BeroepMinimum diploma
DiëtistBachelor voedings- en dieetkunde
Klinisch psycholoogMaster in de klinische psychologie
Klinisch orthopedagoogMaster in de orthopedagogie
KinesitherapeutMaster in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Arts + PsychiaterMaster in de geneeskunde (met een specialisatie-opleiding in huisarts/psychiatrie/kindergeneeskunde)
VerpleegkundigeBachelor in de verpleegkunde
LogopedistBachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
ErgotherapeutBachelor in de ergotherapie

3. Je werkt binnen een privé-setting als erkend zorgverstrekker of binnen een multidisciplinair team/gespecialiseerde dienst. Als erkend zorgverstrekker in een privé setting kan je je werkadres linken aan je abonnee login. Werk je binnen een multidisciplinair team of gespecialiseerde dienst, dan kan je kijken of deze al in onze verwijslijst opgenomen is. Zo niet, mail de contactgegevens van je dienst naar secretariaat@eetexpert.be.

4. Je handelt in overeenstemming met de deontologische code van je zorgberoep.

Externe informatie 

 • De website www.eetexpert.be bevat links naar andere websites die geselecteerd werden op relevantie van de geboden informatie. Eetexpert kan echter geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke websites en hun inhoud. 
 • Eetexpert controleert de gegevens die verwijzers opgeven niet op juistheid of volledigheid. We kunnen op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van deze hulpverleners garanderen.
 • Eetexpert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte moeilijkheden of schadegevallen die voortkomen uit het eventuele contact met en behandeling door deze zorgverstrekkers die geregistreerd zijn in de verwijstool.
 • Eetexpert behoudt zich het recht voor om zonder bericht iedere registratie op de verwijstool te weigeren of te verwijderen indien deze niet aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Je hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te verspreiden, mits duidelijke bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld en voor de teksten die van een andere bron dan Eetexpert zijn overgenomen. 

Eetexpert behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie en hulpmiddelen, met uitzondering van de informatie en hulpmiddelen die van derden zijn overgenomen. 


Privacyverklaring

Eetexpert respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de van toepassing zijnde wetgeving rond gegevensbescherming (zoals onder meer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij Eetexpert terecht?

Eetexpert verzamelt persoonsgegevens van abonnees, verwijzers, hulpvragers en deelnemers aan vormingen/e-learnings voor zover dit nodig is binnen de wettelijke opdracht van Eetexpert. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteits- en contactgegevens: Achternaam, Voornaam, Straat en huisnummer  Postcode, Plaats, Telefoonnummer, E-mailadres , Basisdiploma, Afstudeerjaar, Vervolgopleidingen en postgraduaten, Werksetting    
 • Gevoelige gegevens: medische en psychologische gegevens indien vermeld bij een aanvraag voor verwijshulp

Eetexpert valt als publiekrechtelijke organisatie onder het strikte toezicht van de overheid waaraan ze haar eigen acties en verwezenlijkingen verantwoordt. Voor de verwerking van persoonsgegevens beroepen we ons op:

 • Wettelijke verplichting 
 • Het algemeen belang
 • Bescherming van vitale belangen
 • Contractuele verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke

Indien we ons niet kunnen beroepen op bovenstaande gevallen, vragen we steeds de expliciete toestemming van de betrokkene, vooraleer we de persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt? 

Eetexpert verzamelt gegevens binnen haar wettelijke opdracht voor:

 • Het identificeren en contacteren van abonnees
 • Het bieden van verwijshulp op basis van de hulpvraag en regio
 • Het verantwoorden van subsidies
 • Statistieken voor feedback aan de overheid en voor verdere optimalisaite van onze werking.

Beveiliging persoonsgegevens

Eetexpert garandeert een discrete behandeling van persoonsgegevens en ziet erop toe dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Alle medewerkers zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim. 

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. We sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties die in opdracht van Eetexpert jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan, overeenkomstig de bepalingen van GDPR. Eetexpert blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Als er geen bewaartermijn voorgeschreven is, bewaren we de gegevens zo lang ze relevant zijn voor de dienstverlening. Een medewerker ziet erop toe dat de regels hieromtrent worden gerespecteerd. Van zodra de bewaartermijn overschreden is, of de persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor de dienstverlening, worden ze vernietigd. 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die Eetexpert geregistreerd heeft in te kijken en aan te passen indien nodig. Je kan ook vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. We gaan hier zo snel mogelijk op in, tenzij dat niet kan op basis van een wettelijke verwerkingsgrond. Je doet die aanvraag tot inzage, aanpassing of verwijdering per e-mail naar secretariaat@eetexpert.be

Wanneer je ons laat weten dat je persoonsgegevens niet juist zijn en/of niet toegelaten zijn, heb je automatisch recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in de periode waarin we dit controleren.  We zijn ook beperkt in verwerking van je persoonsgegevens wanneer we ze zelf niet meer nodig hebben, maar je dat zelf wilt (bijvoorbeeld voor de instelling van een rechtsverordening). 

Intrekken toestemming

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan dat doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@eetexpert.be

Welke cookies gebruikt Eetexpert?

Eetexpert gebruikt cookies om de website www.eetexpert.be te analyseren en verbeteren. 

Wanneer je een account hebt en je inlogt op de website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd. 

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

Als je een account hebt op deze website kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of toegang tot gegevens. Er is dus bijvoorbeeld een datalek als er persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
 • Niet correct verwerkt zijn
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij Eetexpert een datalek is? Meld het ons via secretariaat@eetexpert.be

Hoe kan ik klacht indienen?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen door te mailen naar secretariaat@eetexpert.be Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid? 

Eetexpert kan zijn privacystatement op elk ogenblik wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 januari 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Mail naar secretariaat@eetexpert.be als je deze wil raadplegen. 


Contact

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Organisatie: Eetexpert vzw 
Postadres: Bergestraat 60, 3220 Holsbeek  
Vestigingsadres: Rondestraat 51, 3010 Kessel-Lo 
Telefoon: 016/84.56.99 
E-mail:secretariaat@eetexpert.be 

Het adres van onze website is: www.eetexpert.be

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons via secretariaat@eetexpert.be