Laatste consultatie en follow-up

 • De diëtist heeft in de laatste consultatie aandacht voor terugvalpreventie.
 • Nazorg bij patiënten met een eetstoornis is extra belangrijk.

De diëtist heeft in de laatste consultatie aandacht voor terugvalpreventie. Ook follow-up per telefoon of e-mail kan toegepast worden indien aangewezen, maar de terugval zou kleiner zijn bij face-to-face follow up. De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de laatste consultatie.

Nazorg bij patiënten met een eetstoornis is extra belangrijk, aangezien de kans op terugval groot is. Hoewel (gespecialiseerde) ambulante therapie ook bij deze patiënten de voorkeur geniet, is een opname aangewezen indien de toestand van de patiënt achteruit gaat. Overleg met de huisarts is dan aangewezen.

 • Opname in een algemeen ziekenhuis is aangewezen bij direct somatisch gevaar zoals een ernstig kaliumtekort, afwijkend ECG of hypoglykemie.
 • Opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een gespecialiseerde afdeling is aangewezen indien er sprake is van:
  • geen of onvoldoende reactie op een ambulante behandeling, onvoldoende afname van het purgerende gedrag, toename van het aantal eetbuien, ernstige terugval in compensatiegedrag;
  • ernstig of snel gewichtsverlies gekoppeld aan duidelijk aantoonbare problemen op medisch, sociaal of psychisch gebied;
  • significante psychiatrische comorbiditeit (bv. depressieve stoornissen, suïciderisico, dwangstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis met impulsief gedrag, misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs, zelfbeschadigend gedrag) die de behandeling bemoeilijkt;
  • ernstig verstoorde psychosociale omgeving.

Het is belangrijk dit in een constructieve sfeer te bespreken en het falen van de ambulante therapie niet te communiceren als een falen van de patiënt. De verwijzing kan voorgesteld worden als een noodzakelijke volgende fase op de weg naar een leven zonder eetstoornis.