Samenwerking

Samenwerken binnen de eerste lijn

Bij EOSS 0 en 1 start je het zorgtraject in de eerstelijn op na diagnostiek en verwijsbrief door de huisarts.

Terugbetaling diëtisten

Sinds 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. De behandeling duurt 2 jaar en bestaat uit 10 zittingen (intake + 9 consultaties). Op 1 december 2023 werd de maatregel uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar en werd het remgeld geschrapt. Zie website van het RIZIV.

Wie komt (niet) in aanmerking voor de terugbetaling?

Om terugbetaling te krijgen voor de diëtetiekbehandeling moet het kind aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 • van 2 tot en met 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling;
 • een BMI hebben dat hoger dan of gelijk is aan de waarde die overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige;
 • een voorschrift hebben van een huisarts of kinderarts. Dit bevat:
  • Ingevulde groeicurve (bij voorkeur ook met gegevens uit verleden) waaruit uit af te leiden dat er sprake is van overgewicht of obesitas
  • Indien mogelijk ook informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren (onder meer van sociaal-psychologische aard) en eerdere interventies, voor zover deze informatie verband houdt met het overgewicht of de obesitas

Het kind heeft geen recht op terugbetaling als de zitting plaatsvindt terwijl het kind:

 • gehospitaliseerd is;
 • of een andere behandeling of begeleiding krijgt die eveneens een begeleiding door een diëtist omvat
 • of opgenomen in een Zorgtraject Obesitas bij kinderen bij Kinderen en opgevolgd wordt in een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC)
Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit 10 individuele zittingen bij een diëtist (die moet beschikken over een RIZIV-nummer), gedurende 2 jaar. De diëtist start met een zitting van 60 minuten om vast te stellen of het kind aan de voorwaarden van overgewicht of obesitas beantwoordt. Als dat het geval is, dan heeft het kind daarna nog recht op:

 • 5 zittingen van 30 minuten in het 1e jaar van de behandeling
 • 4 zittingen van 30 minuten in het 2e jaar van de behandeling.

Goed om weten:

 • De ouders mogen bij de zittingen aanwezig zijn.
 • Er kan ook een zitting plaatsvinden met alleen de ouders.
Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per zitting?

Sinds 1 december 2023 zijn deze sessies gratis.

Kan de behandeling herhaald worden?

Per kind is de behandeling 1 keer terugbetaald, ongeacht de arts die ze voorschrijft of de diëtist die de behandeling geeft.

Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIZIV en de website van de VBVD.

Terugbetaling psychologische hulp

Overgewicht of obesitas zonder ernstige gezondheidsimpact

Kinderen en jongeren met overgewicht, of met obesitas zonder ernstige gezondheidsimpact (EOSS-P 0 of 1), kunnen (vanaf hun geboorte) tot en met 23 jaar terecht binnen de ELP-conventie (functie 1 of 2). Voor kinderen en jongeren (tot en met 23 jaar; binnen de netwerken Kinderen en Jongeren) worden 10 sessies vergoed over een periode van 12 maanden. Concreet betekent dit dat de jongere 10 sessies gratis naar de (geconfectioneerd) psycholoog kan. Bijkomend kan een jongere ook aansluiten op groepsaanbod in de regio rond relevante leefstijlthema’s. Ook dit aanbod is gratis, en onbeperkt binnen de conventie [1]. Deze eerstelijnszorg is rechtstreeks toegankelijk voor de patiënt. Meer info over het ELP-aanbod vind je hier.  

Verdiepend kader – Functies binnen de ELP-conventie
De ELP-conventie maakt onderscheid in 3 functies:

Functie 1 omvat ‘gemeenschapsgerichte groepsinterventies’: groepssessies in de gemeenschap worden ingezet, gericht op zelfzorg, veerkracht en psycho-educatie.

Er is geen limiet op het aantal groepssessies.

Functie 2 gaat over ‘eerstelijnspsychologische ondersteuning’ en omvat een kortdurend en generalistisch psychologisch zorgaanbod gericht op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van milde psychische problemen. Vraagverheldering, indicatiestelling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn hier de belangrijkste doelstellingen. In het belang van ‘matched care’ dient waar nodig worden verwezen naar functie 3 in de eerste lijn of naar andere welzijns- en/of zorgpartners.

Maximum 10 individuele sessies per 12 maanden, geen limiet op groepssessies (cumuleerbaar).

Functie 3 gaat over ‘eerstelijnspsychologische behandeling voor milde tot matige klachten’ en focust zich op vroegbehandeling van milde tot matige psychische problemen waarbij de klinische doelstellingen verder gaan dan het versterken van de veerkracht.

Er worden gemiddeld 10 individuele sessies voorzien, eventueel uit te breiden tot 20 individuele sessies, per 12 maanden, en geen limiet op groepssessies (cumuleerbaar).


[1] Voor volwassenen gaat het over maximum 8 individuele sessies, waarvan de eerste gratis is en de overige 4 of 11 euro kosten. Het aantal groepssessies is onbeperkt. Vanaf 15 jaar kan men ook terecht binnen een netwerk GGZ volwassenen. Let op: er is geen cumul mogelijk tussen sessies binnen een netwerk GGZ Kinderen en jongeren, en een netwerk GGZ volwassenen.

Overgewicht (geen obesitas) met comorbide eetstoornis of met andere matige psychische klacht
 • Kinderen en jongeren met overgewicht tussen 10 en 24 jaar met een diagnose Anorexia nervosa, Boulimia Nervosa of Eetbuistoornis komen in aanmerking voor de conventie eetstoornissen. Hierbij krijgen ze zowel terugbetaling van 20 individuele sessies psychologische hulp als 15 sessies bij een diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen, per 12 maanden. Meer info rond de conventie eetstoornissen en de stappen die je hiervoor moet zetten als arts, vind je hier.
 • Kinderen en jongeren met overgewicht die jonger zijn dan 10 jaar, een andere eetstoornis hebben dan AN, BN of BED, of een andere psychische klacht hebben, kunnen terecht binnen de ELP-conventie (functie 3) met gemiddeld 10 individuele sessies psychologische hulp per 12 maanden, eventueel uit te breiden tot 20 individuele sessies. Meer info vind je hier.

Terugbetaling kinesitherapie

Kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas kunnen (net als volwassenen) op doktersvoorschrift terecht bij een kinesitherapeut. Een kinesitherapeut die de opleiding “kinecoach obesitas” heeft gevolgd, heeft bovendien specifieke expertise in de pathofysiologie, fysieke screening, inspanningsfysiologie en het opstellen van een bewegingsprogramma op maat. Je kan een kinecoach vinden via deze site.

De kinesitherapeutische behandeling van kinderen met overgewicht of obesitas wordt onder de M-nomenclatuur voor courante aandoeningen geattesteerd. Voor een courante aandoening worden in principe 18 sessies terugbetaald aan normale tegemoetkoming[1].

Als er specifieke problemen zijn (zoals bv. artrose in het kniegewricht) kan hiervoor een aangepast kinesitherapeutisch voorschrift voorzien worden. Dit is dan een courante aandoening uit een andere reeks. Zo zijn er drie courante situaties mogelijk per kalenderjaar. 

Meer info

Meer algemene info voor artsen rond o.a.  het voorschrift kinesitherapie kan je vinden via de website van de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (AXXON) – meer specifiek via deze link naar info voor artsen.

Vind een (geconventioneerd) hulpverlener

Hulpverleners met expertise rond overgewicht en eetstoornissen vind je op de verwijstool van Eetexpert. Sommige hulpverleners geven op de verwijstool aan of ze geconventioneerd zijn.

Via de website www.spreekerover.be kan je een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog in je buurt vinden. In sommige netwerken kan je ook de problematiek aangeven waarrond je hulp zoekt. Je vindt er ook informatie rond kostprijs van de sessies.

Je kan ook contactgegevens vragen van geconventioneerde psychologen en diëtisten via de netwerken GGZ.  

– De contactgegevens van de netwerken Kinderen en jongeren vind je hier 
– De contactgegevens van de netwerken Volwassenen vind je hier  

Voor diëtisten die werken rond overgewicht bij kinderen en jongeren vind je op de verwijstool van Eetexpert raadplegen, of je kan de website Vind-een-diëtist raadplegen en deze expertise selecteren.

Voor kinesitherapeuten met kennis rond overgewicht bij kinderen en jongeren kan je de verwijstool van Eetexpert raadplegen. Via de website KinéCoach kan je ook gericht zoeken naar kinesitherapeuten met expertise in obesitas bij kinderen en adolescenten (en een aantal andere gewichtsgerelateerde aandoeningen).  


[1] Per kalenderjaar zijn er 18 grote nomenclatuurnummers en maximaal 54 overschrijdingsnummers; indien nodig kan op het einde van dat kalenderjaar nog verder kinesitherapie op voorschrift gegeven worden, maar dan zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Samenwerken met gespecialiseerde zorg

Vanaf EOSS-P 2 komt het kind in aanmerking voor een Zorgtraject Obesitas bij kinderen, en kan voor patiënten een conventie aanvraag worden ingediend bij de mutualiteit.

Concreet wordt het zorgtraject geïnitieerd nadat:

 1. Een zorgtrajectcontract ondertekend is door (1) patiënt, (2) huisarts en/of kinderarts uit eerste lijn en (3) verantwoordelijk kinderarts van het PMOC
 2. Een aanvraag voor terugbetaling van het multidisciplinair zorgtraject ingevuld door (1) ouder of voogd van de patiënt en (2) verantwoordelijke kinderarts van het PMOC.

Mits goedkeuring kan men toetreden tot de conventie gedurende 5 jaar. Er wordt binnen die conventie inschatting en opvolging voorzien binnen een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitascentrum (PMOC), inclusief een terugbetaling van een aantal consulten diëtiek, kinesist (bij opstart) en kinderpsycholoog die verbonden zijn aan een PMOC. Deze conventie is niet combineerbaar met andere terugbetalingstrajecten, zoals deze hierboven beschreven. Hulpverleners die binnen deze conventie (willen) werken, moeten hun ervaring aantonen bij het RIZIV aan de hand van een portfolio.

De PMOCs in Vlaanderen bevinden zich in Brugge, Roeselare, Gent, Eeklo, Antwerpen, Malle, Genk, Hasselt, Leuven en Brussel. Meer info vind je via: Zorgtraject obesitas bij kinderen: multidisciplinaire zorg voor een betere behandeling van uw jonge patiënten | RIZIV (fgov.be). Dit is de lijst met PMOC.

Een PMOC kan ook advies vragen aan of verder doorverwijzen naar een Pediatrische Expertisecentrum voor Obesitas (PEO). In Vlaanderen is dit het Zeepreventorium in De Haan.

Indien een eventuele eetstoornis (bv. boulimia nervosa, eetbuistoornis) de overhand heeft, kan ook overwogen worden om het kind of de jongere te laten opvolgen binnen de conventie eetstoornissen. Let op: opvolging binnen beide conventies is niet mogelijk.

Materialen

Infofiche – Wegwijs in het zorgtraject obesitas kinderen – Huisarts

Als huisarts wegwijs in het zorgtraject obesitas

Infofiche

– 87 KB