Crisishulp

Bij een crisis is er zoveel impact van het verstoord eetgedrag of van het gewichtsprobleem dat er dringend een interventie nodig is. De impact kan zich op verschillende domeinen manifesteren:  

Lichamelijke klachten  

Psychisch functioneren 

Sociaal netwerk en steunsysteem 

Lichamelijke klachten

Door het verstoord eetgedrag kunnen er lichamelijke klachten of medische problemen ontstaan die om een dringende interventie vragen. 

Psychisch functioneren

Emotieregulatie, controleverlies, rigide weigering van voedsel/water, hevig purgeergedrag, suïcidedreiging 

Sociaal netwerk en steunsysteem

Het verstoord eetgedrag of gewicht kan tot zodanig heftige conflicten leiden of kan een zodanige impact hebben op de steunfiguren dat er een crisis ontstaat in de thuissituatie of in het steunsysteem.  

Waar kan men terecht en wie kan men inschakelen bij crisissituaties?

Spoed

Bij een zeer acute suïcidedreiging waarbij de cliënt zeer concrete suïcideplannen heeft en zijn/haar eigen veiligheid niet meer kan garanderen. Ook bij zeer ernstige acute medische risico’s is de spoedgevallendienst het aan te bevelen aanspreekpunt.   

Inschakelen Mobiel Crisis Team (MCT) 

Indien er wel een dreiging is maar deze is minder acuut kan er geopteerd worden om het MCT in te schakelen. Maak in dit geval ook een veiligheidsplan met de cliënt (zie suïcidereflex VLESP) 

PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)

Wanneer er geen suïcidedreiging en slechts beperkte medische risico’s zijn, kan een opname op de PAAZ-afdeling zinvol zijn.  Zeker wanneer de draagkracht van het sociaal netwerk en steunsysteem onder druk staat. 

Verandering van omgeving of een gezinsvervangende omgeving  

Een kotstudent die tijdelijk terug thuis gaat wonen, of een jongere die even bij de grootouders gaat logeren. Afhankelijk van de oorzaak van de crisis kunnen het alle interventies zijn die zowel voor de cliënt als voor het systeem rust kunnen brengen.  

Bij crisissen is het altijd belangrijk om zicht te krijgen op het suïciderisico, de draagkracht en betrokkenheid van het systeem en de bereidheid tot hulp van de cliënt.  

  • inschatting suïciderisico;
  • inschatting draagkracht en betrokkenheid van het systeem;
  • heeft de cliënt een hulpvraag?

Bij een hulpvraag van de cliënt kan de cliënt doorverwezen worden naar de gepaste gespecialiseerde zorg.  

Bij een hoog medisch of suïcidaliteitsrisico zonder hulpvraag is het belangrijk om in overleg met alle betrokken, naasten, huisarts, andere hulpverleners te bespreken hoe men best verder kan gaan. Soms is het nodig om de zorg vanuit de eerste lijn te intensifiëren waarin men aanklampend gaat werken, soms kan men het mobiele crisisteam inschakelen.