Overbrugging

Soms kiest de cliënt voor of is er door omstandigheden ook tijdens de behandeling in de gespecialiseerde zorg contact met de eerstelijnswerker. Het kan bovendien soms gebeuren, dat de cliënt een tijdelijke behandelingspauze neemt in de gespecialiseerde zorg. Het is in die situatie  niet uitzonderlijk dat de zorg terugvalt op hulpverlener in de eerste lijn.  

Het belang van goede communicatie met de gespecialiseerde hulpverlener

Een optimale afstemming tussen de eerstelijnshulpverlener, de cliënt en de gespecialiseerde hulpverleners is essentieel.  Het moet voor elk van hen duidelijk zijn wat de bedoeling is van de ondersteuning van de cliënt op de eerste lijn.   Een gebrekkige of uitblijvende communicatie tussen kan leiden tot inconsistente boodschappen en behandelingen. Overgangsprotocollen, met inbegrip van risicobeoordeling en -monitoring, zorgen ervoor dat de behandeling en ondersteuning niet in het gedrang komen en dat alle zorgprofessionals op de hoogte zijn van de zorgbehoeften van de persoon en van de plannen voor opvolging.Bovendien pleit men ook voor een snelle informatieoverdracht.

Bij de informatie-uitwisseling wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) en het medisch beroepsgeheim. Dit impliceert o.a. dat specifieke toestemming van de cliënt voor het uitwisselen van informatie noodzakelijk is.

Probeer zicht te krijgen op  doelen en afspraken die er gemaakt zijn in de gespecialiseerde zorg:  

Wat is er afgesproken rond eten en gewicht? 

  • Welk eetplan/structuur wordt er gevolgd? Welke voedingsmiddelen? Welke afspraken rond minimum gewicht? 
  • Wat is er afgesproken rond purgeergedrag?  
  • Welke afspraken zijn gemaakt rond emotieregulatie? 
  • Welke afspraken zijn gemaakt rond automutilatie? Welke afspraken zijn gemaakt rond suïcidaliteit?  
  • Welke afspraken zijn er gemaakt rond het netwerk en met het netwerk?   
  • Welke risicovolle situaties werden geïdentificeerd in de gespecialiseerd therapie?  
  • Wie werd er betrokken van het netwerk en op welke manier zijn deze mensen betrokken?  
  • Waar kan de cliënt terecht bij crisis ?
  • Is er een crisisplan ?

De rol van de eerstelijnshulpverlener tijdens gespecialiseerde behandeling of als overbrugging bij behandelingspauze  

Het  is niet aan de eerstelijnshulpverlener om ‘de therapie’ verder te zetten. De rol van de eerstelijnshulpverlener zal er vooral uit bestaand om de cliënt bij te staan in zijn dagelijks functioneren en te behouden wat op dat moment al werd bereikt in de therapie bij de gespecialiseerde hulpverlener. Daarnaast kan het belangrijk zijn om samen met de cliënt te anticiperen op verwachte moeilijkheden en deze moeilijkheden voor te bereiden om een volledig herval te voorkomen.  De eerstelijnshulpverlener kan de cliënt aanmoedigen om de geleerde dingen in het hier en nu te blijven toepassen in functie van de doelen die reeds bereikt werden in de gespecialiseerde therapie.  Op die manier kan hij/zij een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de cliënt bij het aanpassen van de nieuw aangeleerde gedragspatronen aan de individuele context van de cliënt en deze te bestendigen in het dagelijks leven.