Stappenplan voor de eerstelijn

Problemen met eten en gewicht komen voor op een continuüm, van normale strubbelingen, over (beginnende) eetproblemen, tot ernstige eetstoornissen. Eerstelijnsteams kunnen een belangrijke rol spelen in het begeleiden van normaal ontwikkelend eetgedrag, en in het voorkomen van probleemgedrag.

Download

pdf – 2455974KB

Thumbnail

We richten ons met dit eerstelijnsdraaiboek tot de brede eerste lijn (zorg en welzijn) die in contact komen met zorgvragers met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. We denken daarbij aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, bewegingscoaches, kinésitherapeuten, diëtisten en bachelors of masters werkzaam binnen CAW, JAC, CLB,… .

Met ons draaiboek willen we hulpverleners in de eerste lijn versterken zodat zij kunnen:

  • Informeren en versterken rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk
  • Triëren en ernst inschatten van eet/gewichtsvragen
  • Motiveren voor herstel/Begeleiden in de eerste lijn
  • Aanvullen van gespecialiseerde zorg via opvang bij behandelingspauzes, nazorg en crisiszorg

Nieuwe inzichten bundelt nieuwe inzichten rond eetgedrag, gewicht en een gezonde leefstijl.

In het stuk INNOVATE vind je handvatten rond invoegen en verkennen van probleemgedrag met het oog op triage en eventuele verwijzing. Het acroniem INNOVATE vat samen hoe de eerstelijnsmedewerker dit kan doen: Invoegen, Niet stigmatiseren, Negotiëren, Onderzoeken, Verduidelijken, Actie bepalen, Timen en plannen en Evalueren.

In eerstelijnsbegeleiding worden ingrediënten van een eerstelijnsbegeleiding uitgewerkt. 

Terugvalpreventie en nazorg geeft de eerstelijnsmedewerker handvaten voor terugvalpreventie en Overbrugging en crisis  biedt handvaten bij overbruggingsondersteuning en crisishulpverlening. 

Auteurs: Loes Stukken en An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)
Projectcoördinatie: An Vandeputte (vzw Eetexpert.be)
Werkgroep: Prof. dr. Caroline Braet, Prof. dr. Laurence Claes, Bieke Lowette, dr. Maura Sisk, Ilse Ulens, Sarah Dries (Gezond Leven)
Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:
Eetexpert (2022). Draaiboek: Eerstelijnswerk bij eet-en gewichtsproblemen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: januari 2022

Materialen

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – actiebepaling

Ernstinschatting door zorgverleners in de eerste lijn.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – onderzoeken

Detectie en ernstinschatting van eet- en gewichtsproblemen in de eerste lijn.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – timen en plannen

Timen en plannen van begeleiding in de eerstelijn.

Infofiche

– 1,63GB