Praktische organisatie

Verschillende manieren van werken zijn mogelijk:

Minimale stappen (bv. op CGG)

 • Intake op CGG: van daaruit vraag naar medisch consult en rapport van huisarts (lengte, gewicht, labo’s, kalium waarde bij frequent braken, beoordeling van fysieke toestand) + laten tekenen van informed consent i.v.m. teamuitwisseling.
 • Na intake: verslag aan huisarts met bevindingen intake, werkhypothesen en voorstel behandelplan. Afspraken rond gewichtsopvolging, medische follow-up en psychosociale follow-up alsook crisisplan worden doorgegeven aan alle betrokken hulpverleners. 
 • Bij tussentijdse evaluatie: vervolgrapport aan huisarts met zo nodig verzoek tot somatische opvolging.
 • Extra overleg: indien cliënt stopt of bij belangrijke wendingen in de behandeling.

Stappenplan multidisciplinair samenwerkingsverband

 • Huisarts, diëtist en psycholoog doen elk een stuk van de intake respectievelijk fysieke bilan, voedingsanamnese, en psychosociale anamnese. Voortaan noemen we hen het intaketeam.
 • Op een multidisciplinair overleg wordt alle info samengebracht en wordt samen een werkhypothese en behandelplan uitgewerkt, al of niet in aanwezigheid van cliënt. Tip: Vraag naar mogelijkheden i.v.m terugbetaling van de overlegtijd bij dit Medisch Diagnostisch Overleg via je Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL)!
 • De cliënt wordt uitgenodigd door één teamlid voor toetsing van het teamvoorstel. De feedback van dit gesprek wordt teruggekoppeld naar de verschillende teamleden waarna een behandeltraject wordt opgestart. 
 • Bij tussentijdse evaluatie: een vervolgrapport aan de huisarts met zo nodig een verzoek tot somatische opvolging.
 •  Extra overleg: indien de cliënt stopt of bij belangrijke wendingen in de behandeling.

Aandachtspunten in de samenwerking

 • Voor een goede opvolging van kinderen en pubers maakt men bij voorkeur gebruik van de groeicurven die in het CLB zijn bijgehouden (te verkrijgen na toelating van de ouders). Daarnaast zijn Vlaamse groeicurven voor kinderen en jongeren beschikbaar via www.eetexpert.be/vlaamse-groeicurven. Kind & Gezin beschikt bovendien over nieuwe elektronische groeicurven in het elektronisch dossier Mirage, met duidelijke verwijscriteria in functie van de opvolging van de groei van het kind. Wanneer een verwijzing naar een behandelend arts nodig is, wordt een verwijsbrief opgemaakt en samen met een afdruk van de groeicurven en meetgegevens meegegeven met de ouders. Afhankelijk van de duur en complexiteit van de behandeling is het raadzaam met de huisarts afspraken te maken over somatische controles voor zover nodig.
 • Voor de opvolging van het gewicht is het belangrijk goede afspraken te maken met de betrokken cliënt (of ouders bij jonge kinderen), huisarts of diëtist, en er voor te zorgen dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld te worden.
 • In geval van drop-out is het aan te bevelen de huisarts of CLB-arts op de hoogte te brengen als het een ernstige problematiek betreft. Deze kan nagaan waarom de cliënt gestopt is en mogelijk motiveren om de begeleiding te hervatten.

Op welke manier informatie gedeeld wordt en overlegd wordt kan sterk verschillen naargelang praktijkorganisatie, netwerk en beschikbare tijd.