Multidisciplinaire inventarisatie

Welke andere disciplines moeten worden betrokken bij de inventarisatie van het gewichtsprobleem en welke rol hebben ze?

  • Bij overgewicht en obesitas levert bijkomende anamnese door diëtist en psycholoog een belangrijke bijdrage om een volledig beeld te krijgen van de patiënt.
  • De huisarts neemt een coördinerende rol op.

Het betrekken van andere disciplines bij de inventarisatie van het gewichtsprobleem werkt efficiënt. De huisarts heeft slechts beperkte tijd in een consultatie, waardoor niet alle thema’s even uitgebreid aan bod kunnen komen. Bovendien hebben andere disciplines een specifieke expertise voor bepaalde thema’s. Bij overgewicht en obesitas kan een bijkomende inventarisatie door diëtist en psycholoog een belangrijke verdieping leveren. Een regionale praktijktoetsing hierrond suggereert dat veel meer informatie verkregen wordt als de anamnese door verschillende disciplines gebeurt [39]. Door de patiënt te wijzen op de voordelen van een multidisciplinaire inventarisatie kan de motivatie hiervoor verhoogd worden. Doel is vooral om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek zodat de behandeling zo goed mogelijk op maat van de patiënt kan gebeuren. Ter ondersteuning zijn per discipline draaiboeken ontwikkeld [7, 8, 40].

Belangrijk is dat de huisarts in de inventarisatie een coördinerende rol opneemt, waarbij ook telkens de informatie naar de huisarts teruggekoppeld wordt. Dit kan via een kort verslag aan de huisarts met de bevindingen van de diëtist of psycholoog waarbij indicaties voor behandeling worden gecommuniceerd en idealiter in een kort gemeenschappelijk overleg.

Bijdrage van de diëtist

De diëtist kan een grondige voedingsanamnese uitvoeren, met als resultaat uitgebreide informatie over de voedingsgewoonten van de patiënt en aanknopingspunten voor de behandeling. Wanneer de patiënt een eetdagboek heeft bijgehouden, kan de diëtist hier uitgebreid op ingaan [1,8].

Bijdrage van de psycholoog

De psycholoog met bekwaming in de materie kan een grondige psychosociale anamnese uitvoeren om zicht te krijgen op de achterliggende problematiek, het algemeen functioneren en welbevinden. Ook kan de psycholoog een eetstoornis of psychische risicofactoren voor de ontwikkeling ervan detecteren en een inschatting maken van de ernst van het eetprobleem. Ook kan een inschatting worden gemaakt van de motivatie van de patiënt, aangezien de bereidheid tot verandering van gedrag en levensstijl een cruciale factor is in het verdere behandelverloop [40, 7].

Bijdrage van de bewegingsdeskundige/kinesist

Een bewegingsdeskundige/kinesist kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van de ernst van de problematiek indien er sprake is van osteo-artritis, gewrichtspijnen, immobiliteit van de gewrichten, (chronische) vermoeidheid, functionaliteitsverlies, (urinaire) incontinentie of kortademigheid.