Risicofactoren voor ondergewicht

Risicofactoren voor onvoldoende voedselinname/ ondergewicht/ondervoeding

Uiteraard zijn er verschillende medische aandoeningen die gewichtsverlies kunnen veroorzaken, zoals infecties, malabsorptie, voedingsallergieën  tumoren, hormonale verstoringen, type 1 diabetes, metabole aandoeningen enz. (zie verder).

Psychosociaal dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke verwaarlozing of mishandeling.

Daarnaast kunnen voedings- en eetproblemen onvoldoende voedselinname teweegbrengen. De oorzaken kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën (Eetexpert, 2014; Grevesse et al., 2020; Kindermann, 2010; NVK, 2019):

Pedagogische problemen: De inname is minder dan gewenst, maar de groei en ontwikkeling verlopen normaal (zolang de inname voldoende blijft). Er is geen onderliggende lichamelijke oorzaak die verminderde eetlust veroorzaakt. Bezorgdheid bij de ouder gaat gepaard met contraproductieve controlestrategieën.

Selectief eetgedrag/sensorische voedselaversie, die verder gaat dan ontwikkelingsgebonden neofobie: Specifiek voedsel wordt geweigerd, o.b.v. smaak, geur, textuur… Dit kan leiden tot tekorten in micronutriënten, en komt vaker voor bij ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS.

Eetproblemen als gevolg van een medische of biologische oorzaak: Hierbij beïnvloedt een medische oorzaak de eetlust, behoefte of inname. Denk aan

 • (chronische) aandoeningen bv. van het hart, ademhalingsstelsel of spijsverteringsstelsel
 • aversie ten gevolge van een maagdarminfectie, voedselallergie of –intolerantie
 • fysieke belemmeringen die normaal eten of drinken bemoeilijken, zoals orofaciale misvormingen, misvormingen van het ademhalingsstelsel
 • neurologische aandoeningen (die bv. gepaard gaan met slikstoornissen)
 • prematuriteit/dysmaturiteit

Eetproblemen als gevolg van een vertraagde (mentale en/of psychomotorische) ontwikkeling of een ontwikkelingsstoornis: verstoord eetgedrag komt vaker voor bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals mentale retardatie of ASS. Het kan gaan over syndromale (genetische) aandoeningen, waarbij er een combinatie is met medische oorzaken van verstoord eetgedrag.

Verschillende factoren kunnen samen een rol spelen, en de ernst kan variëren:

Het eetprobleem kan passen binnen normale “strubbelingen” die vaak voorkomen in ontwikkeling van eetgedrag, en er is geen impact op groei of ontwikkeling van het kind. Problemen in de voedingsrelatie tussen ouder en kind kunnen bijgestuurd worden via algemene psycho-educatie.

Het selectief eetgedrag zorgt voor (beperkte) tekorten bij het kind en/of problemen in de voedingsrelatie die professionele begeleiding of advies op maat vragen.

Er is sprake van pathologische voedselweigering: ernstige eet- of voedingsproblemen met extreem vermijdingsgedrag van vrijwel alle soorten voedsel. Het eetproces heeft een uitgesproken negatieve lading gekregen en is bijzonder verstoord (al dan niet met een aanvankelijk medische oorzaak), met gevolgen voor groei en ontwikkeling. Professionele begeleiding is noodzakelijk.

Materialen

Infofiche eetproblemen en autisme – in de zorg

Tools voor zorgverleners bij eetproblemen en autisme.

Infofiche

– 444 KB

Infofiche groeiwijzer

Infofiche met samenvatting van het boek ‘Groeiwijzer’.

Infofiche

– 567 KB

Somatische oorzaken van verstoorde eetlust en gewichtsverlies

Hier brengen we een samenvatting van de oorzaken zoals beschreven in de richtlijn rond ondergewicht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK, 2019).

Verminderde inname

Slikstoornissen

Link met ondergewicht en ondervoeding: Beïnvloedt de mogelijkheid tot adequate voedselinname en de ervaring bij het eten (bv. pijn, eetlust)

Oorzaken

 • Mondmotorische problemen
 • Vorm (anatomische afwijkingen)
 • Coördinatie (neurologische afwijkingen)
 • Obstructie (bv. door recidiverende ontsteking van de amandelen)
 • Orale slijmvliesinfecties
 • Slokdarmproblemen
 • Pathologie van de bovenste luchtwegen
 • Hartproblemen

Symptomen

 • Verslikken (of hoesten) na iedere voeding
 • kwijlen, orale infecties (bv. spruw, schimmelinfecties)
 • aanhoudende pijn bij het slikken
 • passageproblemen (obstipatie)
 • afwijkende spraak-taalontwikkeling

Risicogroepen: kinderen met neurologische, syndromale en chromosomale afwijkingen (ontwikkelingsstoornissen) (bv. Down-syndroom, hersenverlamming (CP)); prematuur geboren kinderen

Obstipatie

Link met ondergewicht en ondervoeding: Kan buikpijn, verminderde eetlust en ongemak geven

Oorzaken

 • Geen medische oorzaak: functionele obstipatie
 • Aandoeningen van de darm (bezenuwing, misvorming, obstructie)
 • Cystische fibrose/mucoviscidose
 • Wervelkolomafwijkingen
 • Hypothyreoїdie
 • Diabetes insipidus/tekort aan antidiuretisch hormoon
 • Allergie bv. koemelkallergie
 • Coeliakie
 • Gebruik van darmmotiliteitsvertragende medicatie

Risicogroepen: kinderen met ontwikkelingsachterstand

Verhoogd verlies

Braken/reflux

Oorzaken

 • gastro-intestinale aandoening
 • voedselallergie
 • infecties
 • neurologische, metabole, endocriene, cardiale en nefrogene aandoeningen
 • intoxicatie
 • Acuut: meestal infectie
 • Chronisch: gastro-intestinale oorzaak
 • Episoden: metabole en neurologische oorzaken, cyclisch braken (aanvallen van misselijkheid en braken met onbekende oorzaak, ‘buikmigraine’)
 • Prodromaal of autonoom: functionele aandoening, cyclisch braken of migraine
 • Vooral ’s ochtends: denk aan verhoogde hersendruk (hersentumor, hydrocefalie)

Malabsorptie

 • Belangrijkste oorzaken: coeliakie (kan ook constipatie geven, zie eerder), parasitaire infecties (bv. Giardia lamblia, Cryptosporidium), cystische fibrose/mucoviscidose, allergische colitis en prikkelbare darmsyndroom (zoals ziekte van Crohn)
 • Andere oorzaken van chronische diarree: voedselallergie, hyperthyreoïdie (gaat ook gepaard met verhoogd metabolisme), neuro-endocriene tumoren, pancreasinsufficiëntie, Zollinger-Ellisonsyndroom (zweren in duodenum), leverpathologie, metabole aandoeningen, galzoutmalabsorptie, auto-immuunenteropathie en immunodeficiënties
 • Symptomen: Afwijkend defecatiepatroon, zoals diarree, ontkleurde ontlasting en bloed bij de ontlasting
 • Bij diarree: Vooral aandacht indien chronisch en met groeiachterstand
 • Denk ook aan kunstmatig opgewekte diarree i.k.v. Munchausen by proxy (misbruik van laxatieven)

Toegenomen behoefte

Oorzaken

 • verhoging van het rustmetabolisme
 • toegenomen activiteit
 • verhoogde ziektefactor (en ziektefase)
 • verlaagde energieabsorptiecoëfficiënt (wat opgenomen wordt door het lichaam is minder dan verwacht op basis van de voedselinname)
 • hogere groeifactor (bv. inhaalgroei)

Risicogroepen: (chronisch) zieke kinderen (noot: chronisch ~meer dan 6 weken)

Meer info

Richtlijn ondergewicht NVK
Differentiaaldiagnose tussen eetstoornissen en andere oorzaken van ondergewicht

Belangrijkste referenties arrow

Eetexpert (2014). Groeiwijzer: smaakontwikkeling en eetgedrag. Verkrijgbaar via www.eetexpert.be.

Grevesse, P., Van Winghem, J., Franck, L., Dassy, M., Cormann, N. Charlier, D. & Hermans, D. (2020). Eetstoornissen bij kinderen. Percentiel, 25, 12-15.

Kindermann, A., Kneepkens, C.M.F. (2010). Voedings- en eetproblemen bij jonge kinderen. Praktische Pediatrie, 4, 174-9.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) (2019). Richtlijn ondergewicht. Beschikbaar via nvk.nl.