Informatieoverdracht

Voor het verzekeren van de continuïteit en de kwaliteit van diëtistische zorg, is de overdracht van éénduidige informatie tussen de diëtist en andere hulpverleners en tussen de diëtist en de jonge cliënt cruciaal, zowel mondeling als schriftelijk (zie Interdisciplinair samenwerken).

Bij de gegevensuitwisseling wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)ofGeneral Data Protection Regulation(GDPR)) en het medisch beroepsgeheim. Dit impliceert o.a. dat specifieke toestemming van de jongere en/of ouders voor het uitwisselen van informatie noodzakelijk is (deze toestemming wordt doorgaans al tijdens de kennismakingsfase besproken/gegeven).

Inhoud rapportage

Een uitgebreide rapportage van het diëtistisch consult omvat:

  • Persoonsgegevens jongere
  • Verwijzing: verwijzende arts of andere verwijzer, verwijsreden
  • Resultaten van het diëtistisch onderzoek:
  • Diëtistische diagnose;
  • Diëtistische behandeling: de behandeldoelen, persoonlijk behandelplan, gebruikte voorlichtingsmateriaal en de uitgevoerde diëtistische behandeling(en);
  • Evaluatiemomenten: data, relevante wijzigingen aan het behandelplan;
  • Indien relevant: eventuele nood tot opvolging, terugvalpreventieplan en eventueel voedingsadvies.

In de praktijk zal bij het opmaken van een informatiebrief aan een andere collega of hulpverlener, een verkorte versie worden opgemaakt, waarin enkel de strikt noodzakelijke en relevante informatie wordt opgenomen. Een arts beschikt bv. al over de (bio)medische gegevens van de jongere. In de verkorte versie ligt de nadruk op de diëtistische diagnose en de diëtistische behandeling (behandeldoelen, behandelplan, behandeling).

Op welke manier informatie gedeeld wordt en overlegd wordt, kan sterk verschillen naargelang praktijkorganisatie, netwerk en beschikbare tijd.