Zorgtraject en rol van de huisarts

De behandeling van eetstoornissen is multidisciplinair, en gebeurt bij voorkeur ambulant, met een hogere zorgintensiteit naarmate er meer ernst of complexiteit is. De huisarts kan hiervoor samenwerken met hulpverleners met expertise in eetproblemen en eetstoornissen, en er is intussen ook een gesubsideerd aanbod. 

Gelaagd zorgaanbod

Het  ambulant (gesubsidieerd) zorgaanbod voor eetstoornissen is gelaagd: 

Voor beginnende eetproblemen kan een jongere of volwassene terecht binnen de ELP-conventie. Voor jongeren (tot en met 23 jaar) worden er 18 sessies vergoed over een periode van 12 maanden, waarvan maximum 10 individuele (de overige zijn groepssessies), binnen de netwerken GGZ Kinderen en jongeren. Voor volwassenen gaat het over 13 sessies waarvan maximum 8 individuele. Vanaf 15 jaar kan men terecht binnen een netwerk GGZ volwassenen20. Deze eerstelijnszorg is rechtstreeks toegankelijk voor de patiënt. Meer info over het ELP-aanbod vind je hier.  

Voor gediagnosticeerde eetstoornissen (AN, BN en BED)  is er vanaf februari 2024 een uitbreiding van het aanbod gespecialiseerde ambulante zorg voor eetstoornissen binnen de netwerken Kinderen en adolescenten (dus tot en met 23 jaar). Hiervoor is een diagnose AN, BN of BED nodig21, een behandelplan opgesteld door de behandelend arts, en een multidisciplinair overleg bij de start van het zorgtraject. Naast de reeds voorziene gespecialiseerde psychologische zorg binnen de ELP-conventie (tot 20 sessies bij een gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog per 12 maanden), zijn er ook tot 15 sessies voedingsadvies terugbetaald bij een diëtist met expertise in eetstoornissen. Voor volwassenen is dit extra voedingsadvies niet voorzien, maar zij kunnen ook beroep doen op de voorziene gespecialiseerde psychologische zorg binnen de conventie (tot 20 sessies per 12 maanden). Meer info over het gesubsidieerde zorgtraject voor kinderen en adolescenten vind je hier.  

Indien meer zorg of expertise nodig blijkt, kunnen deze ambulante zorgteams voor kinderen en jongeren ondersteuning vragen bij gespecialiseerde MAST teams (multidisciplinaire ambulante supportteams vanuit de netwerken GGZ Kinderen en jongeren) 

In het voorjaar 2024 wordt ook extra zorgaanbod voorzien voor jongeren met complexere zorgnoden, door een verdere diversifiëring van het aanbod residentiële zorg (deeltijdse behandeling en intensieve multi-family therapy

Taken van de huisarts in elke behandeling van eetstoornissen

De huisarts heeft dus verschillende taken: 

 • Diagnosestelling (zie Diagnostiek)
 • Het ondersteunen van gewichtsherstel en herstel van eetgedrag (zie Herstel van eetgedrag en gewicht) 
 • Lichamelijke opvolging, waarbij de arts zicht houdt op de gewichtsevolutie en op mogelijke complicaties, dit zowel tijdens als na het herstel (zie Medische opvolging tijdens de behandeling
 • Psycho-educatie rond normaal eet- en beweeggedrag, (gevolgen van) eetstoornissen, en samenhangend ook het vasthouden/ondersteunen van de motivatie. Deze maken geen expliciet onderdeel uit van dit stappenplan, maar werden uitgewerkt binnen andere stappenplannen of materialen, zoals het Stappenplan voor de eerstelijn. Ook het informeren en ondersteunen van de context maakt hier deel van uit.  
 • Je kan ouders toeleiden naar de Toolbox eetstoornissen voor ouders, naar informatieve groepssessies voor ouders en naar lotgenotencontact bij ANBN 
 • Het samenwerken met andere hulpverleners met expertise in eetstoornissen, in het bijzonder een diëtist en een psycholoog; en bij niet-volgroeide minderjarigen ook een kinderarts; en in functie van de klachten kan ook een kinesitherapeut/psychomotore therapeut een partner zijn in de behandeling.  

Taken van de huisarts binnen de conventie eetstoornissen

 • De coördinatie kan in principe door elk van de betrokken hulpverleners gebeuren, maar de behandelend arts heeft wel een belangrijke rol in het initiëren van het zorgtraject bij een diagnose AN, BN, of BED, concreet: 
  • Het activeren van het nomenclatuurnummer: 401295
  • Het opstellen en opvolgen van het behandelplan en dit integreren in het EMD. Dit bevat: 
   • Datum van opmaak 
   • Identificatie van de patiënt 
   • De gegevens van de patiënt, waaruit blijkt dat deze recht heeft op het zorgtraject (diagnose, leeftijd) 
   • De betrokken zorgverleners en hun contactgegevens. 
   • Data en aanwezigen op de multidisciplinaire overlegmomenten. 
   • Een algemene beschrijving van gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdere zorg- en hulpverlening. 
   • De algemene doelstellingen die met de patiënt worden nagestreefd. 
   • De vooropgestelde taakafspraken (activiteiten/handelingen) om deze doelstellingen te bereiken. 
   • De zorgactiviteiten en de verantwoordelijken van zowel de betrokken zorgverleners als de patiënt zelf. 
  • Het behandelplan wordt ook besproken met de patiënt en zijn context. Maximaal 2 keer per 12 maanden een multidisciplinair overleg organiseren (online of in vivo; minimaal 15 minuten), een keer rond het behandelplan en een keer rond de evaluatie van het behandelplan.  
  • De diëtist heeft een verwijsbrief nodig van de arts om sessies in de conventie eetstoornissen aan te bieden. Dit is niet zo voor de psycholoog binnen de conventie (al kan een verwijsbrief natuurlijk nog steeds zinvol zijn in kader van samenwerking en zorgafstemming).

Aan de netwerken GGZ Kinderen en jongeren zijn vanaf 1/2/2024 ook MAST-teams verbonden. Zij kunnen je als hulpverlener ondersteunen als de zorg voor de patiënt moeilijk loopt. Ook Eetexpert blijft beschikbaar bij vragen.

Alle info rond de zorgtrajecten wordt ook samengebracht op deze infopagina.

Samenwerken met (geconventioneerde) hulpverleners

Hulpverleners met expertise rond eetstoornissen vind je op de verwijstool van Eetexpert. Sommige hulpverleners geven op de verwijstool aan of ze geconventioneerd zijn.

Via de website www.spreekerover.be kan je een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog in je buurt vinden. In sommige netwerken kan je ook de problematiek aangeven waarrond je hulp zoekt. Je vindt er ook informatie rond kostprijs van de sessies.

Je kan ook contactgegevens vragen van geconventioneerde psychologen en diëtisten via de netwerken GGZ.  

 • De contactgegevens van de netwerken Kinderen en jongeren vind je hier 
 • De contactgegevens van de netwerken Volwassenen vind je hier  

Materialen

Infofiche – Wegwijs in het zorgtraject eetstoornissen – Huisarts

Als huisarts wegwijs in het zorgtraject eetstoornissen

Infofiche

– 242 KB

20 Let op: er is geen cumul mogelijk tussen sessies binnen een netwerk GGZ Kinderen en jongeren, en een netwerk GGZ volwassenen

21 Voor andere diagnoses is het klassieke G-ELP-aanbod nog steeds mogelijk.