In een klas is er een groep meisjes die amper nog eet en regelmatig flauwvalt. Hoe kan school dit aanpakken?

okt 2023 - Probeer in de klas te kiezen voor een groeigerichte versterkende aanpak waarbij iedereen in de klas vooruit komt (ook wie het nu goed doet, dus niet gefocust op ‘probleemgedrag’ maar op verder groeien en versterken) + Individueel en achter de schermen probleemsignalen te bespreken met de jongere zonder klasaandacht.  In de klas Probeer met de […]

Wat is er zo eigen aan het werken met personen met een eetstoornis?

aug 2023 - In het stappenplan voor je discipline gaan we dieper in op deze vraag. Voor de diëtist: stappenplan Eetstoornissen voor diëtisten vind je antwoord op deze vraag.Voor de psycholoog/orthopedagoog: stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor psychologen en CGG

Meten en wegen

aug 2023 - Eetstoornissen kunnen gepaard gaan met ondergewicht, een normaal gewicht en met overgewicht of obesitas. Normale gewichtsgrenzen worden bepaald in functie van geslacht, leeftijd en lengte. Men gebruikt hierbij de Body Mass Index, met als streefdoel een BMI tussen 20 en 25. Deze regel geldt voor personen van 18 jaar en ouder. Bij kinderen tot 18 […]

Waar vind ik als sporter goede informatie over voeding en eten?

aug 2023 - Als sporter heb je extra noden op vlak van voeding. Voeding is dé brandstof voor je lichaam. Bij Eetexpert zetten we in op het versterken van eetvaardigheden, ook wel eetcompetenties genoemd. Deze vaardigheden vormen dé basis voor evenwichtig eetgedrag. Evenwichtig eetgedrag staat daarbij voor meer dan alleen de voeding die je eet. Onderzoek toont aan dat mensen met stevige […]

Geeft BMI een goede indicatie van de gezondheid van een persoon?

aug 2023 - Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt er een relatie tussen BMI en gezondheid. Deze relatie is niet perfect, dat wil zeggen dat deze relatie niet noodzakelijk geldt voor elk individu afzonderlijk. Ander onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat een gezonde leefstijl onafhankelijk van BMI een belangrijke indicator is voor gezondheid. Dat wil zeggen dat mensen met een gezonde leefstijl […]

Ik wil als preventieadviseur een actie uitwerken op het werk om overgewicht aan te pakken. Waarop moet ik letten?

aug 2023 - Leg de focus niét op gewicht of afvallen, wél op een gezonde leefstijl. Gewicht alleen zegt namelijk onvoldoende over hoe gezond iemand is. De factoren van een gezonde leefstijl, geven veel meer informatie over iemands gezondheidsstatus en welbevinden. Denk voor je acties dus aan alle elementen: evenwichtig eetgedrag volgens de eetcompetenties, leuk bewegen, lief zijn […]

Kan een sporter met een eetstoornis blijven trainen?

aug 2023 - Wanneer een sporter worstelt met een eetprobleem of eetstoornis, zullen er aanpassingen moeten gebeuren aan het trainingsschema. Helemaal stoppen met elke vorm van bewegen, moet niet standaard en hangt af van verschillende factoren.   Er gaan recent stemmen op om beweging niet zomaar te schrappen, wanneer een sporter een eetprobleem of eetstoornis heeft. In de plaats […]

Wat zijn de risicofactoren bij sporters en bestaan er risico-sporten? 

aug 2023 - Bovenop de algemene risicofactoren voor eetproblemen en eetstoornissen, kent de sportwereld enkele bijkomende risico’s eigen aan de (competitieve) sportomgeving.   Sport-specifieke risicofactoren :  Internationale cijfers tonen aan dat eetstoornissen in alle sporttakken kunnen voorkomen, maar dat bepaalde disciplines een groter risico kennen. 

Welke eetproblemen en eetstoornissen komen voor bij sporters?

aug 2023 - Algemeen wordt gevonden dat sporters eerder neigen naar het ontwikkelen van een eetprobleem dan een (klinische) eetstoornis. Denk aan een te eenzijdige focus op ‘gezonde voeding’, waardoor het lichaam onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, of het niet meer ontspannen of rigide omgaan met eten. Daarnaast kan niet alleen het eetgedrag verstoord geraken, maar ook het beweeggedrag, zoals […]

Hoe vaak komen eetproblemen en eetstoornissen voor bij sporters?

aug 2023 - In 2014 was er in Vlaanderen een groot onderzoek naar de prevalentie van eetstoornissen in de topsport, door prof. Laurence Claes (KUL) en Liesbet Boone (UGent), in samenwerking met het toenmalige BLOSO (nu Sport Vlaanderen). Lees het onderzoeksrapport uit Vlaanderen: De gemiddelde Vlaamse topsporter heeft geen eetstoornis  Sporters hebben wel een verhoogd risico op het […]

Hoe weet ik of een sporter risico loopt op een eetprobleem of eetstoornis?

aug 2023 - In de informatiefiche Eetproblemen – sport vind je de rode vlaggen. Om in te schatten of je sporter risico loopt, kijk je naar de balans tussen de aanwezige beschermende factoren en risicofactoren.  Als coach of trainer kan je bij zorgen een gezondheidsprofessional raadplegen. De gezondheidsprofessionals vinden op hun beurt informatie rond inschatten van eetgedrag in de […]

Waarom is het belangrijk om op te letten dat je niet stigmatiseert in je communicatie?

aug 2023 - Stigma’s zijn vaak niet alleen niet correct maar onderzoek toont aan dat ze ook leiden naar gezondheidsnadelen. Een te eenzijdig beeld van eetstoornissen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een eerstoornis niet op tijd herkend wordt waardoor er niet tijdig hulp wordt ingeschakeld. Onderzoek bij mensen met obesitas toont bovendien aan dat stigma ervoor zorgt […]

Welke beelden of foto’s kunnen mogelijk triggeren voor personen met (risico op) een eetstoornis? 

aug 2023 - Het is belangrijk om geen beelden te tonen van hoe iemands lichaam eruitziet. Dit zet aan tot vergelijken. Hierdoor kan het zijn dat men gaat streven naar een gelijkaardig lichaam of gelijkaardige lichaamskenmerken of men denkt dat men nog niet ziek genoeg is en men zal hulp uitstellen. Bovendien benadrukt een foutief stereotype over eetstoornissen, […]

Welke informatie deel ik best niet in mijn werk over eetstoornissen? 

aug 2023 - Er wordt algemeen aanbevolen om zo weinig mogelijk eetstoornisgedragingen te beschrijven en zeker zoveel mogelijk details achterwege te laten. Geef dus bijvoorbeeld geen enkel informatie over hoe men braken kan opwekken, hoe men het eetpatroon verstoppen, een sterke gewichtsdaling kan verhullen, enz.  Meer informatie vind je onder de rubriek Content van de toolbox.

Welke cijfers geven een goed beeld over eet- en gewichtsproblemen in mijn buurt? 

aug 2023 - Zowel de cijfers rond de gewichtsstatus (BMI, gewichtscurves) als cijfers over leefstijlfactoren zijn belangrijk om dit in kaart te brengen. Zo krijg je veel meer informatie over iemands gezondheidsstatus dan wanneer je kijkt naar gewicht alleen. Ook risicofactoren voor het ontstaan van eetproblemen en gewichtsproblemen en andere psychische klachten zijn belangrijk om in kaart te […]

Waar moeten we vanuit de stad of gemeente op letten in onze communicatie rond eten, voeding en gewicht?

aug 2023 - Het is belangrijk om stigmatisering tegen te gaan in je communicatie en boodschappen te formuleren waar iedereen deugd van heeft. Infofiche Praten over eten en gewicht – gemeente neemt je alvast mee in de kernpunten. Belangrijke aandachtspunten worden aangegeven in de basisprincipes rond preventie van eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Meer info: Communicatie en stigma

Wat zijn de nieuwe accenten voor primaire preventie van obesitas?

aug 2023 - De focus van primaire preventie is de voorbije jaren verschoven van gewichtsfocus naar bevordering van een gezondheid in de brede zin via gezonde leefstijl, en van het verminderen van risicofactoren naar het versterken van beschermende factoren (Northern Health, 2012). Men pleit ervoor om in te zetten op de uitbouw van goede eetcompetenties en beweeggedrag, maar […]

Wat kan je doen als je bezorgd bent over het gewicht van je kind?

aug 2023 - Als je bezorgd bent over het gewicht van je kind, kan je in gesprek gaan met de huisarts of kinderarts. Of je kan met het CLB praten. Zo kan je samen met hen bekijken of er reden tot bezorgdheid is. Zij kunnen het gewicht van je kind in een groeiperspectief plaatsen. En zullen je geruststellen, […]

Wat kan je als ouder doen als je kind een eetprobleem heeft?

aug 2023 - Toon in de eerste plaats begrip, dit om het schaamtegevoel van het kind niet te versterken. Ga niet in discussie over de aan- of afwezigheid van het eetprobleem. Benoem concreet wat je bezorgd maakt, en spreek vanuit jezelf (ik-boodschappen). Dit kan helpen om samen de stap te zetten naar  een deskundige hulpverlener.   Verder blijf […]

Hoe kunnen ouders websites blokkeren die eetstoornissen promoten? 

aug 2023 - Het verschijnsel van ‘pro-ana-sites’ is al jaren bekend en onderwerp van discussie bij beleidsmensen en experten.   Je kan niet zomaar websites blokkeren die eetstoornissen promoten:  Jongeren die gevoelig zijn voor bepaalde invloeden, zullen steeds via allerlei media (Facebook, Youtube, via vrienden, Instagram, TikTok) in contact komen met informatie die nadelige invloed kan hebben. Je […]

Hoe kan ik als leerkracht het gesprek aangaan met een jongere waarrond ik bezorgd ben? 

aug 2023 - Als je het gevoel hebt dat er reden is tot ongerustheid, is het goed er met enkele collega’s en met het CLB over te praten. Geef hen je observaties en vraag of ze die herkennen. Is dit zo, dan is het goed na te gaan wie het best met de leerling praat (wie krijgt het […]

Wat als een kind vegetarisch wil eten?

aug 2023 - BasisprincipesHet is belangrijk om nog steeds melkproducten en eieren te eten (veganisme wordt afgeraden bij kinderen) een evenwichtige, volwaardige voeding is de kern voor een goede groei en ontwikkeling, ook bij een vegetarisch eetpatroon. Begeleiding door een diëtist om zo’n volwaardige, gevarieerde voeding bij het kind te verzekeren kan een zinvolle stap zijn.   Het […]

Mag iemand met een eetstoornis nog bewegen?

aug 2023 - Beweging kan een plaats hebben in de behandeling, binnen bepaalde grenzen. Gecontroleerde en aangepaste fysieke activiteit heeft een positieve invloed op fysieke en mentale gezondheid.  Bij compulsief beweeggedrag vermindert gecontroleerde beweging ook de drang om constant te bewegen, en verhoogt het de dialoog met het lichaam. Bewegingsadviezen voor personen met eetproblemen en eetstoornissen vind je […]

Wat is de rol van beweging in de behandeling van overgewicht?

aug 2023 - Het is belangrijk om de focus van de behandeling van overgewicht, en dus ook van beweging, níet te leggen op afvallen of calorieën verbranden, maar wél op gezondheidswinst. Zo draag je bij aan de preventie van verstoord eet- en beweeggedrag. Beweging heeft tal van voordelen rond fysieke en mentale fitheid. Metabole gezondheid is een belangrijk […]

Waarop dien ik me als arts/psychiater te richten tijdens de behandeling?

aug 2023 - Als psychiater is het belangrijk om binnen de behandeling het streefgewicht aan de hand van de groeicurven te bepalen, alsook oog te hebben voor signalen van het hervoedingssyndroom, en de afbouw van het purgeergedrag medisch op te volgen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om aandacht te hebben voor bloedtesten, cardiovasculaire opvolging, opvolging van de elektrolytenhuishouding […]

Welk klinisch en laboratoriumonderzoek dient te gebeuren?

aug 2023 - Het is belangrijk dat er zowel een basis klinisch onderzoek gebeurt, met name lichaamslengte en gewicht, en dat deze worden bekeken in functie van de groeicurves van de cliënt. Daarnaast is ook een laboratoriumonderzoek noodzakelijk. Welke labotesting dient te gebeuren is afhankelijk van de specifieke symptomen en gedragingen van de cliënt. Hier kan je meer […]

Wat zijn de sterftecijfers bij eetstoornissen en gewichtsproblemen?

aug 2023 - Lichamelijke complicaties zijn de voornaamste doodsoorzaak bij eetstoornissen, naast suïcide. Daarom is een goede inschatting en opvolging door een gespecialiseerd arts van vitaal belang. Anorexia nervosa heeft een mortaliteitsrisico van 5% (2% bij adolescenten), Bij boulimia nervosa wordt het algemeen mortaliteitsrisico geschat op ongeveer 2%.   Meer informatie kan teruggevonden worden in het stappenplan voor de arts, […]

Waarom is het belangrijk om goed zicht te hebben op de somatische gevolgen van eetstoornissen en gewichtsproblemen?

aug 2023 - Kennis van de lichamelijke gevolgen van eetstoornissen helpt de arts op minstens 3 vlakken:  Een belangrijke kanttekening is dat gevaarlijke complicaties bij een eetstoornis eerder de uitzondering dan de regel zijn.   De specifieke lichamelijke gevolgen bij zowel Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en de Eetbuistoornis worden uitgebreid beschreven in het stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen. […]

Wat is de relatie tussen eetstoornissen en gewichtsproblemen enerzijds en ontwikkelingsstoornissen anderzijds? 

aug 2023 - Tussen ASS en eetstoornissen en gewichtsproblemen zijn verschillende gedeelde risicofactoren, zoals bv. een selectief eetpatroon en slaapproblemen. Daarnaast speelt ook medicatie een grote rol. De medicatie die gebruikt wordt om het gedrag van kinderen met autisme te reguleren (antipsychotica zoals Risperdal, Dipiperon), en bepaalde genetische afwijkingen die gepaard kunnen gaan met autisme, blijken een kwetsbaarheid […]

Gaan eetstoornissen en gewichtsproblemen vaak gepaard met andere psychiatrische stoornissen?

aug 2023 - Eetstoornissen gaan vaak gepaard met andere psychiatrische aandoeningen. Bij 70-80% van de mensen met een eetstoornis is een comorbide stoornis aanwezig (bij mannen en vrouwen). De voornaamste comorbide aandoeningen zijn angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen. Het tegelijk aanwezig zijn van andere psychiatrische stoornissen is gelinkt aan ernstigere eetstoornispathologie en […]

Geeft BMI een goede indicatie van de gezondheid van een cliënt?

aug 2023 - Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt er een relatie tussen BMI en gezondheid. Deze relatie is niet perfect, dat wil zeggen dat deze relatie niet noodzakelijk geldt voor elk individu afzonderlijk. Ander onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat een gezonde leefstijl onafhankelijk van BMI een belangrijke indicator is voor gezondheid. Dat wil zeggen dat mensen met een gezonde leefstijl […]

Wat doen de provinciale zorgpunten eetstoornissen?

aug 2023 - De provinciale zorgpunten eetstoornissen brengen het bestaande zorgaanbod in kaart. Daarbij staan ze de CGG-medewerkers bij in hun zorgaanbod bij eetstoornissen. Ook ondersteunen ze de gespecialiseerde ambulante psychologen uit het lokale netwerk. Bovendien werken ze een bijkomend innovatief zorgaanbod uit voor eetstoornissen? Voorbeelden hiervan zijn groepsaanbod en familiegroepen. Deze uitwerking gebeur op basis van de bestaande […]

Wat kan ik als psycholoog/orthopedagoog doen voor ouders van een jongere met een eetstoornis?

aug 2023 - Je kan ouders best zoveel mogelijk betrekken in de behandeling. Ze kunnen heel veel doen als natuurlijk steunwerk bij herstel. Maar ze voelen vaak onmacht en vragen richting en hulp: Je kan ouders toeleiden naar ons specifiek informatiepakket eetstoornissen voor ouders en de toolkit voor ouders. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen starten momenteel groepen voor […]

Wat kan ik doen voor ouders van een jongere met een eetstoornis?

aug 2023 - Je kan ouders best zoveel mogelijk betrekken in de behandeling. Ze kunnen heel veel doen als natuurlijk steunwerk bij herstel. Maar ze voelen vaak onmacht en vragen richting en hulp: Je kan ouders toeleiden naar ons specifiek Informatiepakket eetstoornissen voor ouders en de Toolbox eetstoornissen voor ouders. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen starten momenteel groepen […]

Waarom stellen we gezondheidswinst voorop als behandeldoel bij overgewicht, eerder dan gewichtsverlies?

aug 2023 - Meer factoren dan het huidig eet- en beweeggedrag hebben een invloed op iemands gewicht. Een persoon met overgewicht kan een gezonde leefstijl hebben (net zoals een persoon zonder overgewicht een ongezonde leefstijl kan hebben).  De “maakbaarheid” van ons gewicht is beperkter dan de maatschappij ons doet geloven. Als we advies geven zonder een grondige inschatting […]

Hoe kan je als diëtist aan de slag rond overgewicht bij kinderen?

aug 2023 - In het stappenplan Overgewicht bij kinderen en adolescenten voor diëtisten vind je antwoord op deze vraag.

Wat is er zo eigen aan het werken met personen met een eetstoornis?

aug 2023 - In het stappenplan voor je discipline gaan we dieper in op deze vraag. Voor de diëtist: stappenplan Eetstoornissen voor diëtisten vind je antwoord op deze vraag.Voor de psycholoog/orthopedagoog: stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor psychologen en CGG

Wat is een eetstoornis eigenlijk?

aug 2023 - Bij een eetstoornis is het uitbouwen van het eigen leven tijdelijk versmald tot een hyperfocus op eten en gewicht. In het groeien hapert men even in het omgaan met het nieuwe lichaam, nieuwe emoties en het uitbouwen van zelfwaarde en identiteit, en richt men zich te sterk op eten of niet eten en gewicht als […]

Wat met een groep die zelf kookt?

aug 2023 - Zelf koken vinden sommigen super! Zeker op kamp hoort het bij het “overleven”, en kan het een leuk groepsproces in gang zetten waarbij iedereen een taak heeft en samenwerkt. Maar een groep die zelf kookt kan erg verschillen in vaardigheden: Sommige groepen koken te weinig, te rijkelijk, niet hygiënisch, te weinig gevarieerd, te gespannen, … […]

Wat met eetverslavingen op kamp? (Meer dan 3 eetmomenten voor hen? Wat met hoeveelheden en stigma?)

aug 2023 - Zeker in de puberteit neigen sommige jongeren naar voortdurend eten, niet altijd vanuit honger, maar vanuit het worstelen met allerlei emoties, verveling, vermoeidheid, en externe verleiding… Sommige jongeren grijpen dan naar eten.  Help hen naar een goed evenwicht door een eetstructuur op te bouwen: 3 maaltijden en 2 à 3 tussendoortjes. Dat helpt bij groei […]

Wat is typisch per leeftijdsfase i.v.m. eetgedrag? 

aug 2023 - Het boek Groeiwijzer en bijhorende infofiche met samenvatting geeft handvaten voor elke leeftijdsgroep.  Tip: Hou rekening met de levensfase waarin iemand zich bevindt vooraleer je rode vlaggen hijst.  Meer info vind je op de infopagina Eetgedrag in ontwikkeling

Wanneer weet je of een lid genoeg gegeten heeft?

aug 2023 - Een gestructureerde maaltijd met goede afspraken helpt jongeren bij het eten: Voorzie een half uur om rustig te eten. Merk je op dat een kind na de maaltijden snel terug honger heeft en een extraatje vraagt? Spoor het aan om wat meer te eten tijdens de maaltijd. Check even hoe het eten verloopt. Sommige kinderen […]

Wat als een lid moeite heeft met in groep te eten?

aug 2023 - Er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand niet mee wil eten in groep.     Sommige kinderen zijn van jongs af aan gevoelig voor de prikkels in hun omgeving. Denk maar aan kinderen met autisme, voor wie eten in het algemeen en/of eten in groep een heel spannende taak kan zijn vanuit hun hoge gevoeligheid voor zintuigelijke informatie. […]

Wat doen we als iemand iets niet lust, geven we een vervanging in de plaats?

aug 2023 - Als iemand iets niet lust, is dat geen drama. Nodig uit om een klein beetje te proeven en geef voor de rest niet te veel aandacht aan het niet lusten. Geef in groep aandacht aan wie het goed doet. Afhankelijk van je afspraken in de groep, en jouw inschatting van wat je lid nodig heeft […]

Hoe ga je om met moeilijke eters, leden die niets tot weinig eten of lusten?

aug 2023 - Kies voor een niet-dwingende houding. Als leiding bepaal jij wél waar, wanneer en wat kinderen eten, maar kinderen kiezen zelf óf, en hoeveel ze eten. Hun bord moet dus niet leeg (en bijvragen mag natuurlijk ook). Dit kan lastig aanvoelen, want je wil dat je kinderen voldoende energie binnenkrijgen bij het stevige programma dat je voorbereidde. […]

Hoe kan ik vermijden dat mijn kind teveel snoept?

aug 2023 - Jonge kinderen eten enkel als ze honger hebben. Als het kind ouder wordt, verandert dit. Ze worden meer en meer verleid om te eten als ze iets lekkers zien of ruiken, ook al is hun buikje vol. In onze moderne maatschappij worden we voortdurend blootgesteld aan lekkere snacks. We kunnen proberen onze kinderen hiervoor af […]

Hoe kan ik proeven en evenwichtig eetgedrag bij mijn kind stimuleren?

aug 2023 - Een grote valkuil is druk zetten op een kind dat niet wil proeven. Het kind kan zelfs een afkeer ontwikkelen voor dat eten. Anderen met smaak hetzelfde zien eten, een gezellige tafelsfeer, een complimentje krijgen bij het proeven, een leuke presentatie,… werkt veel beter. En beetje bij beetje breidt het smaakpallet van het kind zich […]

Hoe help ik mijn kind om veel smaken lekker te vinden?

aug 2023 - De eerste anderhalf à twee levensjaren aanvaardt een kind vrij gemakkelijk nieuwe smaken. Eén à twee keer proeven, en het volgende hapje wordt met plezier onthaald. Dit verandert rond 2-jarige leeftijd. Voedsel dat voordien zonder problemen werd gegeten, stuit nu op een ‘nee’.  En dit heeft niet enkel met de koppigheidsfase te maken. De peuter […]

Hoeveel eten heeft mijn kind nodig?   

aug 2023 - Een baby groeit heel sterk in het eerste levensjaar. Na het eerste levensjaar komen kinderen nog ongeveer 2 à 3 kg per jaar bij. De energiebehoefte van het jonge kind (peuter/kleuter) is dus kleiner dan deze van de baby, en dit kan bezorgdheid oproepen bij ouders dat het kind te weinig eet. Het is heel […]

Hoe kan ik mijn kind motiveren om gezond te leven?

aug 2023 - Je vindt handvatten in de infofiche Motivatie – gezin.

Waarom lopen personen met autisme verhoogd risico op eetproblemen en –eetstoornissen?

aug 2023 - Eetproblemen bij kinderen met ASS zijn vaak gelinkt aan een strak prototype rond hoe voedsel eruit moet zien, of aan atypische prikkelgevoeligheid, inclusief voedselprikkels zoals geur, smaak en textuur van voedsel. Heel wat kinderen met ASS vertonen dan ook een verhoogde neofobie en zijn erg selectief of kieskeurig in het voedsel dat ze aanvaarden.    ASS […]

Wat zijn handvatten voor de behandeling van eetproblemen bij iemand met ASS? 

aug 2023 - Enkele kernpunten zijn:  Meer handvatten vind je in de infofiche Eetproblemen en autisme

Waarom lopen personen met diabetes type 1 verhoogd risico op eetproblemen en –eetstoornissen?

aug 2023 - Leven met diabetes werkt in op verschillende risicofactoren: 

Wat zijn handvatten voor de behandeling van iemand met een eetstoornis én diabetes?

aug 2023 - Het traject bij diabetes en verstoord eetgedrag kan samengevat worden met 7 A’s:  Meer info vind je op deze pagina.  

Hoe communiceer ik over eten en gewicht met mijn kind, om te vermijden dat hij of zij een negatief lichaamsbeeld ontwikkelt? 

aug 2023 - Bouwen aan een gezonde houding ten opzichte van eetgedrag en gewicht start al heel vroeg; kleuters hebben reeds een voorkeur voor slanke lichamen boven mollige lichamen, en het verlangen om zelf slank te zijn zou ontstaan vanaf 6 jaar.   Er zijn verschillende zaken die je kan doen doorheen de verschillende levensfasen:  Je vindt deze en […]

Sporters hebben vaak een sterkere focus op gewicht. Hoe kan ik met hen communiceren rond gewicht? 

aug 2023 - De kern is om de focus bij je sporters te brengen naar het goed zorgdragen voor zichzelf, via een gezonde leefstijl (in al zijn facetten). Benadruk het belang van leefgedrag voor gezondheid en sportprestaties, niet van gewicht. Geef zelf nooit commentaar op het gewicht van een sporter, in positieve of negatieve zin, en kom tussen […]

In elke klas zitten jongeren van alle maatjes. Hoe pak ik lesinhouden rond eten en gewicht aan in het onderwijs? 

aug 2023 - Blijf bij boodschappen die herkenbaar zijn voor élke jongere en hun groei ondersteunen. De elementen van een gezonde leefstijl zijn hierbij de kern, en bevatten ook aandacht voor lichaamswaardering. Help hen ook kritisch kijken naar hoe onze maatschappij bepaalde maten linkt aan succes en gezondheid. We hebben heel wat materialen om je hierin te ondersteunen, […]

Ik wil een reportage maken rond personen met eetstoornissen en gewichtsproblemen. Hoe kan ik vermijden dat ik stigmatiserende boodschappen geef?

aug 2023 - In dergelijke reportages zijn er heel wat aandachtspunten, zowel in de omgang met de personen in je reportage, als de mogelijke impact op je publiek.  We brachten alles samen in onze Toolbox voor mediamakers. Je vindt er allerlei handvatten rond inhoud, taalgebruik, beeldmateriaal… En er is een specifieke pagina rond niet-stigmatiserend communiceren. Snel wat handvatten […]

Hoe kan ik vermijden dat ik stigmatiseer als hulpverlener?

aug 2023 - Interventies bij hulpverleners die inzetten op empathie en kennisverhoging rond (diversiteit in) oorzaken en (beperkte) “controleerbaarheid” van gewicht, hebben een gunstige impact op destigmatisering  Verder kan de EOSS(-P) kan hulpverleners ondersteunen in het kijken naar en praten over obesitas. Daarnaast zijn heel wat handvatten voor de-stigmatisering van eet- en gewichtsproblemen (en psychische problemen) te vinden […]

Is preventief informatie geven over de gevaren van overgewicht effectief om gewichtsproblemen te voorkomen?

aug 2023 - Interventies die enkel focussen op de risico’s van overgewicht kunnen schadelijke effecten hebben.  Ze zijn stigmatiserend, kunnen lichaamsontevredenheid uitlokken, en kunnen aanzetten tot ongezonde gewichtscontrolestrategieën. Te eenzijdige focus op gewicht is bij de preventie (en aanpak) van overgewicht en obesitas te vermijden. Het bevorderen van een gezonde leefstijl, met inbegrip van gezond en evenwichtig eten, […]

Is preventief informatie geven over eetstoornissen effectief om ze te voorkomen?

aug 2023 - Interventies die enkel focussen op de gevaren van eetstoornissen hebben geen preventief effect. Bovendien zijn er heel wat bezorgdheden rond deze aanpak: informeren over de kenmerken van eetstoornissen kan kwetsbare jongeren ‘op ideeën brengen’ en het kan verstoord gedrag normaliseren. Ook is de adolescentie een periode waarin aandacht zoeken een normaal ontwikkelingsthema is. Dit maakt […]

Zijn crashdiëten slecht? 

aug 2023 - Er is een algemene regel: crashdiëten werken niet! Integendeel, je wordt er op lange termijn net zwaarder door. Dat hebben verschillende onderzoekers al uitgebreid aangetoond. Hoe komt dit? Met een crashdieet ga je veel minder energie opnemen dan je nodig hebt. Je valt hier in het begin door af, maar je lichaam wil je beschermen […]

Wie loopt risico om overgewicht te ontwikkelen?

aug 2023 - Er zijn verschillende factoren die het risico op overgewicht bepalen.  Een gezonde leefstijl is meer dan ‘gezonde’ voeding eten en veel bewegen. Het gaat ook over op regelmatige tijdstippen eten, minder lang stilzitten, voldoende slapen, rust en ontspanning inbouwen, ons goed voelen in ons eigen lichaam, onze omgang met alcohol en medicatie… Bovendien zijn extremen […]

Wat zijn handvatten voor de behandeling van overgewicht bij personen met een mentale beperking?

aug 2023 - Overgewicht bij personen met een mentale beperking komt vaker voor. Maar het onderzoek naar factoren en behandeling is beperkt.  Je kan dezelfde basis gebruiken voor behandeling als bij de algemene populatie. Focus dus op eetgedrag, beweging en gedragstherapie. Verder kan je het taalgebruik aanpassen aan het begripsniveau van de persoon met een beperking. Concrete gedragsdoelen […]

Wat is het belang van bijsturen van medicatie na bariatrie?

aug 2023 - Het lichaam verwerkt medicatie anders na bariatrische chirurgie. Daarom is het bijsturen van medicatie na bariatrie belangrijk.  Sommige medicatie is oplosbaar in een zure omgeving zoals de maag. Andere medicatie lost op in een basische omgeving zoals de dunne darm. Afhankelijk van het type medicatie en de aard van de ingreep zal de werkzaamheid variëren. […]

Waarom moeten we aandacht besteden aan obesitas bij kinderen?

aug 2023 - Behandeling van obesitas bij kinderen is belangrijk. Zowel voor de gezondheid en het welzijn van het kind nu, als voor de gezondheid van de volwassene later.  Obesitas behandelen betekent niet dat het kind ‘op dieet’ gaat. Maar wel dat we de oorzaken van obesitas in kaart brengen. En dat we kind en gezin ondersteunen in het […]

Waarom focussen op gezonde leefstijl en ontspannen omgaan met eten?

aug 2023 - Bij preventie en behandeling van eetstoornissen en gewichtsproblemen ligt de focus op een gezonde leefstijl en ontspannen omgaan met eten. We vatten ontspannen omgaan met eten samen met de term ‘eetcompetentie’.   Dus waarom de nadruk op eetcompetenties en een gezonde leefstijl? Wat is er mis met een focus op afvallen? Het risico bestaat dat […]

Hoe val je op een gezonde manier af?

aug 2023 - Kamp je met overgewicht, en wil je hier graag iets aan doen? Doe dit dan op een gezonde manier. Eet op regelmatige tijdstippen, ontbijt, eet veel groenten en fruit, drink water als dorstlesser, varieer in wat je eet. Wees matig met snoep, chips en frisdrank, maar schrap ze ook niet uit je menu. Dan krijg […]

Hoe vaak komt obesitas voor?  

aug 2023 - Ongeveer de helft van de volwassen Belgen heeft een gewicht boven de normale grenzen: ongeveer 1 op de 3 heeft overgewicht (BMI tussen 25 en 30; meer mannen dan vrouwen) en 1 op de 6 obesitas (BMI van 30 of meer; evenveel mannen als vrouwen). De huisarts stelt dit vast a.d.h.v. de BMI-score, maar bekijkt […]

Wat is het gewichtsdoel bij een eetstoornis met ondergewicht?

aug 2023 - Dat is geen exacte wetenschap. Het is belangrijk dat de patiënt een gewicht bereikt dat terug binnen de gezonde grens ligt. Dus bij volwassenen zou je naar BMI 20 kunnen streven. Maar als de BMI voor de eetstoornis hoger lag, kan het doel hoger liggen. Er wordt ook voorgesteld om een range te geven van enkele […]

Wat als menstruaties niet terugkeren na een ruime periode van gewichtsherstel?

aug 2023 - Het uitblijven van menstruaties kan verschillende redenen hebben:   Naast deze inschatting van onderhoudende factoren van het uitblijven van de menstruatie, kan de arts of gynaecoloog een hormoononderzoek uitvoeren en nagaan of er in de eierstokken enige activiteit op gang komt. 

Wat als het gewicht van een patiënt met ondergewicht niet stijgt tijdens de behandeling?

aug 2023 - Een gezond gewicht bereiken is een behandeldoel bij een eetstoornis met ondergewicht. De snelheid van deze toename zal afhangen van de behandelcontext en de specifieke situatie van de patiënt.   Het proces van stofwisseling en verandering in gewicht zit complex in elkaar. De ene patiënt zal meer moeten eten dan de andere om dezelfde hoeveelheid […]

Wanneer vermindert de zwelling van speekselklieren en gezicht?

aug 2023 - Normaal verdwijnt de zwelling van de speekselklieren een week na het stoppen met braken en eetbuien. Dit kan soms langer duren. Let echter op: na het stoppen van braken kan zich tijdelijk een vochtophoping voordoen (oedeem) in het gelaat ’s morgens bij het opstaan. ’s Avonds kan dit bij de benen opduiken. Dit heeft te […]

Vanaf welk BMI is opname nodig bij een eetstoornis?

aug 2023 - Hoewel de BMI een belangrijke parameter is, houdt de behandelaar ook rekening met de snelheid en manier van gewichtsverlies.  VoorbeeldIemand kan lang op BMI 16 staan en enig evenwicht bereikt hebben. Dit is minder risicovol dan iemand die op BMI 16 terecht is gekomen door heel snel te vermageren.  Bovendien verhoogt purgeergedrag (braken, laxeer- of plasmiddelen […]

Moet een patiënt met een eetstoornis en ondergewicht eerst bijkomen voor psychotherapie kan starten?

aug 2023 - Ernstig ondergewicht kan gepaard gaan met meer striktheid en een afgevlakte stemming. Dit kan het werken rond de oorzaken van de eetstoornis moeilijker maken in therapie. Toch zijn psychotherapie en werken aan gewicht geen aparte stukjes. Bij de behandeling van een eetstoornis wordt zowel gewerkt rond een gezond gewicht als rond oorzaken en factoren die de […]

Heel wat patiënten zijn bang voor opname. Wat helpt om die drempel te verminderen?

aug 2023 - Een opname wordt vaak gezien als laatste kans of noodmaatregel. Dat is het niet. Een opname kan tijdelijk deel uitmaken van het behandeltraject.   Er kunnen momenten zijn dat een opname het meest verantwoord en minst risicovol is. Verder wordt opname niet enkel overwogen vanuit medische redenen, maar ook om de patiënt of het gezin […]

Bestaat er iets om dikkere speekselklieren weg te krijgen bij boulimia nervosa?

aug 2023 - Het zwellen van de speekselklieren bij een eetstoornis is bekend. Het is een meestal pijnloze verdikking te merken of voelen voor beide oren of aan de onderkaak. Het is meestal gekoppeld aan het braken.  Als het braken stopt, verdwijnt de zwelling langzaam en meestal volledig. Een specifiek medicijn bestaat niet.  

Kunnen personen met een goed zelfbeeld ook vatbaar zijn voor eetstoornissen?

aug 2023 - Een positief zelfbeeld is een beschermende factor voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Dit betekent dat een positief zelfbeeld de invloed van risicofactoren kan verminderen.   Maar net zoals er niet één oorzaak is, is er ook niet één grote beschermende factor die iedereen kan beschermen. Andere beschermende factoren zijn onder andere mediaweerbaarheid en goede sociale […]

Is perfectionisme de oorzaak van eetstoornissen?

aug 2023 - Personen die perfectionistisch zijn, kunnen kwetsbaarder zijn om een eetstoornis te ontwikkelen. Toch zit deze link complex in elkaar. Je kan een vrij gezonde vorm en dosis perfectionisme hebben, maar ook een ongezonde vorm van perfectionisme.   Maar wat is perfectionisme, en wanneer wordt het schadelijk? Iemand die perfectionistisch is, stelt hoge doelen voor zichzelf. […]

Is een eetstoornis genetisch bepaald?

aug 2023 - Er is een samenwerking tussen persoonskenmerken en omgevingskenmerken in de ontwikkeling van een eetstoornis, dus tussen kwetsbaarheden (die deels genetisch kunnen zijn) en stressoren uit de omgeving. Dit is zo bij de meeste stoornissen. Onze genen bepalen dus niet alles. Er kan genetisch wel een bepaalde kwetsbaarheid of gevoeligheid zijn.    Meer info  Risico- en […]

Hoe kan een eetstoornis zich ontwikkelen bij (top)sporters?

aug 2023 - Bij sporters ontstaan eetproblemen en eetstoornissen meestal vanuit een focus op het verbeteren van de prestaties. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Hierdoor is er binnen de sportomgeving een verhoogde aandacht voor eet- en drinkgewoonten. De sportcontext is daarenboven een competitieve omgeving. Het lichaam is de tool om prestaties te behalen. Hierdoor ligt er ook […]

Hoe kan een eetstoornis opgespoord worden en welk testmateriaal bestaat er?  

aug 2023 - Er zijn verschillende elementen in de detectie van eetstoornissen.  Een hulpverlener die alert wil zijn voor een eetstoornis bij een patiënt, heeft een goede kennis nodig van symptomen, en risico- en beschermende factoren. Zo kan bij een persoon die verhoogd risico loopt, of in kader van een algemeen psychiatrisch basisonderzoek, een screeningsvragenlijst afgenomen worden. De […]

Welke eetstoornissen bestaan er en hoe vaak komen ze voor?

aug 2023 - Er zijn drie categorieën van eetstoornissen volgens de klassieke opdeling:  Bestaan er nog eetstoornissen? Ja, er zijn ook andere diagnoses voor eetstoornissen en eetproblemen. Vermijdende-restrictieve voedselinname stoornis (ARFID), bijvoorbeeld. Dit zijn mensen die eenzijdig eten of weinig lusten, waardoor ze in de problemen komen. Ook is er bijvoorbeeld de andere gespecificeerde eetstoornis, zoals purgeerstoornis.   In België […]

Heeft een eetstoornis invloed op je concentratie?

aug 2023 - Bij langdurige anorexia nervosa met laag gewicht en ondervoeding kunnen neuropsychologische veranderingen optreden. Hoewel verder onderzoek nodig is rond wijzigingen in de hersenactiviteit, klagen patiënten met anorexia nervosa vaak over aandachts- en geheugenproblemen. Verder kan men vaak moeilijk omgaan met onzekerheden, is er een overmatige focus op details en weinig flexibiliteit in denken en doen. Je […]

Wat zijn de kenmerken van een eetstoornis? 

aug 2023 - Een eetstoornis heeft verschillende componenten. Verstoord eetgedrag staat centraal, maar er is ook impact op lichamelijk en psychosociaal welzijn. Meestal is er een negatief lichaamsbeeld, een wens om slank te zijn en is gewicht erg belangrijk in de manier waarop je naar jezelf kijkt. Personen met een eetstoornis kunnen zich meer en meer gaan terugtrekken […]

Wat is het verschil tussen eetstoornissen bij mannen en vrouwen?

aug 2023 - De gelijkenissen zijn talrijker dan de verschillen. Compensatiegedrag bij mannen uit zich vaker in extreem sporten. Lichaamsontevredenheid bij mannen gaat vaak over gespierder willen zijn, en dat vertaalt zich ook in de symptomen van de eetstoornis. Maar dezelfde diagnoses komen voor bij mannen en vrouwen, en dezelfde risicofactoren spelen een rol. In verhouding is er veel […]

Heeft iemand die weinig lust maar niet wil afvallen, ook een eetstoornis?

aug 2023 - Iemand die weinig lust maar niet wil afvallen, kan een eetstoornis hebben. Maar dit is niet altijd zo.  Als iemand eenzijdig of weinig eet, kan dat verschillende oorzaken hebben:  De voedselvermijding kan de groei en gezondheid onder druk zetten, en kan psychosociale gevolgen hebben (bv. depressieve gevoelens, niet meer deel kunnen nemen aan bepaalde sociale […]